Udostępnij artykuł:

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nauczyciele mają obowiązek niezwłocznegozawiadomienia Policji lub prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie.

 Skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie wymaga zgody ucznia pokrzywdzonego przestępstwem ani poinformowania domniemanego sprawcy o podejmowanych działaniach.

Nauczyciele mają obowiązek zgłaszania podejrzenia popełnienia przestępstwa nawet, kiedy nie mają pewności co do tożsamości sprawcy, a także kiedy uczeń sprzeciwia się zawiadomieniu organów ścigania. Brak niezwłocznego zgłoszenia wiarygodnej wiadomości o przygotowaniu, usiłowaniu bądź dokonaniu niektórych przestępstw (np. seksualnego wykorzystania małoletniego, seksualnego wykorzystania niepoczytalności lub bezradności) stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. 

Osoba stosująca przemoc w rodzinie powinna być natychmiast odseparowana od małoletniego pokrzywdzonego. W tym celu policjant przeprowadzający interwencję powinien wydać wobec sprawcy nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Środki te stosuje się natychmiast, również, kiedy sprawca przemocy jest właścicielem mieszkania. Nauczyciele mają prawo wskazywać w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na konieczność zastosowania w/w środków. Jeżeli życie lub zdrowie dziecka są bezpośrednio zagrożone w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Nauczyciele powinni podjąć działania, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa (np. jeśli przemocowe zachowania rodzica wobec dziecka zostały nagrane przez monitoring szkolny – należy je zabezpieczyć i przekazać organom ścigania, należy sporządzić notatki służbowe z rozmów z uczniem, w których wskazuje on, że jest osobą pokrzywdzoną przemocą lub wykazuje objawy o tym świadczące). 

Artykuł opracowałKatarzyna Zagata

Adwokat, Trenerka w Salonie Edukacyjnym EMPIRIA

JAK I GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

Masz problem i nie wiesz, gdzie się zwrócić?Tu znajdziesz wszystkie ważne numery pomocowe.

Szukasz eksperta, psychologa, psychiatry? Tu znajdziesz listę miejscznajdziesz listę miejsc, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc.

Podejrzewasz, że ktoś ma problemy ze zdrowiem psychicznym?Tu znajdziesz 6 prostych kroków, które pokazują, jak zareagować.