REGULAMIN serwisu internetowego projektu „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” mlodeglowy.pl

A. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za prowadzenie niniejszej strony internetowej (serwisu), za materiały nań zamieszczane oraz za prowadzenie programu profilaktycznego jest Fundacja UNAWEZA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Barszczewskiej 11/2, 01-654 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000800698, NIP: 5252799347 oraz REGON 384188463.

Działania w ramach projektu, w tym za pośrednictwem tej strony, stanowią realizację celów statutowych Fundacji UNAWEZA (prowadzenie działalności w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie: promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego; edukacji zdrowotnej, dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży) oraz są zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 określonymi przez MEN (pkt. 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży).

B. Zawartość strony internetowej projektu

Niniejszy serwis internetowy jest w całości poświęcony projektowi Fundacji UNAWEZA „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Są tu umieszczane materiały edukacyjne oraz informacyjne dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Adresatem treści są zarówno dzieci i młodzież, jak i rodzice oraz nauczyciele. Każda z tych grup znajdzie stosowne informacje na dedykowanej podstronie. 

Na stronie internetowej od dnia 17 kwietnia 2023 r. opublikowany jest raport z badania, o którym mowa w części C, poniżej. Raport jest ogólnodostępny oraz istnieje możliwość jego pobrania ze strony internetowej.

Za pośrednictwem strony internetowej są prowadzone kampanie społeczne i informacyjne wspierające dzieci i młodzież.

Istotną częścią serwisu jest Kompendium wiedzy, w którym określono i scharakteryzowano pojęcia z zakresu psychologii i wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Zostały tam zawarte ważne informacje, definicje, rady oraz opinie. Powstały one przy współpracy z ekspertami w danych dziedzinach i mogą wyrażać ich indywidualne poglądy. Pewne złożone kwestie zostały przedstawione w sposób zwięzły z uwagi na potrzebę klarownego przedstawienia istotnych aspektów.

Ponadto za pośrednictwem strony internetowej szkoła może zostać zgłoszona do programu profilaktycznego przez uprawnionego nauczyciela, pełniącego z reguły rolę koordynatora/lidera tego programu na terenie placówki.

C. Na czym polega projekt?

Zainicjowany przez Fundację UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej projekt MŁODE GŁOWY ma na celu normalizowanie sięgania po pomoc, rozwijanie u młodych ludzi poczucia sprawczości i wzmocnienie u nich poczucia własnej wartości. Cele te można osiągnąć tylko wtedy, gdy zaangażuje się w działanie zarówno młodych, jak i rodziców oraz nauczycieli. Fundacji zależy również na wspieraniu systemowych zmian, które przyczynią się do poprawy kondycji psychicznej dzieci i młodzieży oraz usprawnienia sektora wsparcia psychicznego młodych.  

W I etapie projektu MŁODE GŁOWY zostało przeprowadzone badanie na temat zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych osób. Wzięło w nim udział 184 000 młodych osób z całej Polski. Tak kompleksowe badania pozwoliły zdiagnozować skalę oraz charakter wyzwań, z jakimi mierzą się dzisiaj młodzi ludzie i stały się punktem wyjścia do opracowania bezpłatnego programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”. 

Projekt MŁODE GŁOWY opiera się na trzech kluczowych filarach, które mają ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego młodych ludzi. W ramach projektu Fundacja oddaje młodym głos, normalizuje sięganie po pomoc i dostarcza narzędzi potrzebnych do przezwyciężania kryzysu psychicznego. Celem Fundacji jest uświadamianie młodym ludziom, czym jest pierwsza pomoc psychologiczna i dlaczego może ona uratować czyjeś życie.

Celem MŁODYCH GŁÓW jest poszerzanie wiedzy na temat dostępnych form pomocy, psychoedukacja i edukacja dzieci, dorosłych i nauczycieli. W ramach kampanii nie prowadzimy, jako Fundacja, bezpośredniego wsparcia psychologicznego, które jest procesem oddziaływań zdrowotnych, czyli leczeniem. Stosujemy politykę polegającą na informowaniu w komentarzach, na naszym profilu, na stronie projektu, gdzie osoby potrzebujące pomocy powinny jej szukać, podajemy dane kontaktowe, telefony zaufania, odsyłamy do instytucji, które mają kompetencje w tym temacie i mogą pomóc.

W ramach projektu powstał oraz został opublikowany na niniejszej stronie internetowej raport z badania oraz program profilaktyczny. 

RAPORT: Badanie zlecone fundacji Dbam o Mój Z@sięg miało charakter ilościowy i zrealizowane zostało za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej wśród uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół ponadpodstawowych. Było całkowicie anonimowe i dobrowolne. W badaniu wzięło udział 184 447 uczniów z 1923 szkół z całego kraju. Następnie pracownia badawcza Synergion (zespół pod przewodnictwem Michała Kociankowskiego) przeanalizowała zebrane dane zgodnie ze strukturą demograficzną naszej próby tak, żeby była zgodna ze strukturą populacji uczniów, a wynik został ponownie przeważony. W ten sposób otrzymaliśmy dane reprezentatywne.

Raport z badania zawiera zestawienie wyników badań w formie tekstu oraz infografik oraz ich analizę, dokonaną przez ekspertów. 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY: Celem ogólnodostępnego programu profilaktycznego jest zwiększenie wiedzy oraz kompetencji w zakresie wspierania i zapobiegania kryzysowi psychicznemu dzieci i młodzieży. Wyniki z badania „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” jasno wskazały na dwa najistotniejsze obszary wymagające wsparcia: obszar zdrowia psychicznego i higienę cyfrową, stąd w głównych rekomendacjach autorów raportu znalazło się zwiększenie oddziaływań profilaktycznych właśnie w tych dziedzinach. Program Profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” jest odpowiedzią na te rekomendacje, ale u jego podstaw teoretycznych i metodologicznych leżą przede wszystkim wytyczne do tworzenia programów profilaktycznych wynikające z prowadzonych dotychczas w Polsce i na świecie badań naukowych. Treści zawarte na stronie internetowej, w raporcie oraz w ramach projektu profilaktycznego są przygotowane przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie zdrowia psychicznego lub edukacji zdrowotnej.

D. Środki komunikacji w projekcie

W ramach projektu MŁODE GŁOWY treści, filmy oraz live streamingi będą publikowane nie tylko na tej stronie internetowej lecz również na kanałach MŁODE GŁOWY oraz Fundacji UNAWEZA na TikToku,  Instagramie, Facebooku, YouTube, czy LinkedIn. Omawiamy w nich określone problemy w sposób ogólny, nie odnosząc się do indywidualnych przypadków (nie stanowią one indywidualnych konsultacji psychologicznych, prawnych itp.). Tam, gdzie ze względów technicznych, nie jesteśmy w stanie na bieżąco reagować na wszystkie komentarze, staramy się umieszczać tak często, jak to możliwe, w ogólnych komentarzach, w opisach profilu, w faq, odesłania do „miejsc” oferujących nieodpłatną indywidualną pomoc, tj. czatów, telefonów zaufania, instytucji lub do „miejsc”, w których można poszukiwać szczegółowych informacji w przedmiocie zdrowia psychicznego, np. stron internetowych. W szczególności w naszej komunikacji odsyłamy:

 • na bezpłatny, anonimowy i dostępny całą dobę numer 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (właściwy dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej);
 • na bezpłatny, anonimowy i dostępny całą dobę numer 800 120 002 Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Możesz także skorzystać z numeru 720 720 020 (od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00) Antyprzemocowej Linii Pomocy SexedPL (właściwy dla osób doświadczających przemocy oraz świadków przemocy);
 • na numer alarmowy 112, funkcjonujący w ramach systemu powiadamiania ratunkowego (właściwy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia);
 • do strony internetowej mlodeglowy.pl, gdzie znajduje się sekcja z kontaktami. Każdy, kto wyśle bezpośrednią wiadomość na profile @mlode_glowy na Instagramie i @mlodeglowy Facebooku, otrzymuje konkretne informacje, gdzie może otrzymać wsparcie.

Na stronie internetowej mlodeglowy.pl umieściliśmy „Q&A”, w którym odpowiadamy na pytania dotyczące treści zawartych na stronie, w raporcie lub odnośnie do programu profilaktycznego. 

Ponadto współpracujemy w zakresie projektu z mediami (telewizja, radio, prasa), portalami informacyjnymi, którym udzielamy praw do materiałów zawartych na stronie.

E. Program profilaktyczny

Do programu profilaktycznego, opisanego w części C, mogą przystąpić zarówno szkoły, które uczestniczyły w badaniu, o którym mowa w części C, oraz te, które nie uczestniczyły w badaniu.

Zapisy do programu profilaktycznego dokonywane są za pośrednictwem podstrony „ZAPISZ SZKOŁĘ DO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO”. Formularz przesyłany jest przez nauczyciela pełniącego rolę koordynatora. Koordynator (lider) zapisuje do programu szkołę, oświadczając, iż działa za wiedzą i zgodą dyrektora placówki. Osoba koordynatora może być zmieniana w trakcie trwania programu. 

Koordynator otrzymuje informację o zapisaniu szkoły do projektu, wysłaną na podany przezeń e-mail.

Fundacja UNAWEZA zobowiązuje się dostarczyć do zapisanej do programu placówki niezbędny do przeprowadzenia programu materiał psychoedukacyjny. Szczegóły dotyczące programu profilaktycznego oraz przygotowanego materiału zostaną podane w późniejszym czasie we wiadomościach do koordynatorów.

Materiał ten jest przedmiotem praw autorskich Fundacji UNAWEZA lub licencji lub zgód ustanowionych na rzecz Fundacji UNAWEZA. Korzystanie z niego niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności jego rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów społecznościowych bez zgody Fundacji UNAWEZA, a w niektórych przypadkach bez zgodny poszczególnych autorów, może stanowić naruszenie praw autorskich tych osób i podlegać ochronie prawnej.

F. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system  teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: 
 • Przeglądarki na komputerach desktop dla systemu Windows: Google Chrome (trzy najnowsze wersje), Mozilla Firefox (trzy najnowsze wersje), Microsoft Edge (trzy najnowsze wersje) Opera (trzy najnowsze wersje); dla systemu Mac: Google Chrome (trzy najnowsze wersje), Mozilla Firefox (trzy najnowsze wersje), Opera (trzy najnowsze wersje), Safari (trzy najnowsze wersje),
 • Przeglądarki na urządzeniach mobilnych dla systemu Android, Chrome for Android (trzy najnowsze wersje), Firefox for Android (najnowsza wersja), Samsung Internet (trzy najnowsze wersje), Microsoft Edge (trzy najnowsze wersje); dla systemu iOS: Chrome for iOS (trzy najnowsze wersje), Firefox for iOS (najnowsza wersja), iOS Safari (trzy najnowsze wersje).
 1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, Fundacja UNAWEZA podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania z serwisu internetowego, dostępnego pod adresem https://www.mlodeglowy.pl/, w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
 • korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Korzystać z serwisu internetowego w zakresie określonym w Regulaminie należy bez logowania. Jednak zapisując szkołę do programu profilaktycznego Użytkownik serwisu wypełnia swoje dane, tj. m.in: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, nazwę i adres szkoły, w której pracuje. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkownika są określone w Polityce prywatności, część H. 
 2. Fundacja UNAWEZA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Użytkowników.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres: Fundacja UNAWEZA, ul. Barszczewska 11/2, 01-654 Warszawa lub mailowo pod adresem: kontakt@unaweza.org.
 4. W reklamacji Użytkownik serwisu powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu.

G. Prawa autorskie

Zawartość stron internetowych serwisu jest własnością Fundacji UNAWEZA albo stanowi przedmiot licencji udzielonej na rzecz Fundacji UNAWEZA. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów serwisu (m.in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych w serwisie (zdjęć, tekstów, filmów, itp.)  zastrzeżone są na rzecz Fundacji UNAWEZA lub podmiotów uprawnionych, które udzieliły stosownych licencji lub zgód na ich rozpowszechnianie.

3. Żaden element serwisu nie może być kopiowany, rozpowszechniany lub modyfikowany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez zgody Fundacji UNAWEZA, chyba że przepisy prawa przewidują wyjątki od tego zakazu.

4. Fundacja UNAWEZA podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu ochrony praw autorskich. W przypadku naruszenia praw autorskich, prosimy o niezwłoczne powiadomienie naszego zespołu. Fundacja podejmie stosowne działania w celu usunięcia naruszających treści.

H. Polityka prywatności

Polityka Prywatności, opracowana w związku z realizacją projektu „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” i Programu Profilaktycznemu stanowi odrębny dokument, opublikowany na stronie www.mlodeglowy.pl   

I. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem niniejszego serwisu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@unaweza.org
 3. Fundacja UNAWEZA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika wydłuża się o czas uzyskania wyjaśnień.

J. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Fundacja ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmian polityki Fundacji. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści na stronie internetowej serwisu, zaś Użytkownicy informowani są poprzez podanie daty uaktualnienia Regulaminu w jego treści.

3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie serwisu oraz za przerwy w dostępności serwisu.

4. Fundacja nie udziela gwarancji co do dokładności, niezawodności ani kompletności treści, ani też dostępności serwisu w określonym czasie czy na określonych urządzeniach.

5. Fundacja w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z serwisu. 

6. Regulamin w nowej, aktualnej wersji wchodzi w życie z dniem 06.03.2024 r. i zastępuje dotychczasowy dokument z dnia 17.04.2023 r.