REGULAMIN serwisu internetowego projektu „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” mlodeglowy.pl

A. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za prowadzenie niniejszej strony internetowej (serwisu), za materiały nań zamieszczane oraz za prowadzenie programu profilaktycznego jest Fundacja UNAWEZA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Barszczewskiej 11/2, 01-654 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000800698, NIP: 5252799347 oraz REGON 384188463.

Działania w ramach projektu, w tym za pośrednictwem tej strony, stanowią realizację celów statutowych Fundacji UNAWEZA (prowadzenie działalności w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie: promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego; edukacji zdrowotnej, dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży) oraz są zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 określonymi przez MEN (pkt. 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży).

B. Przedmiot strony internetowej projektu

Na stronie internetowej zostaną zamieszczone materiały edukacyjne oraz informacyjne dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Adresatem treści są zarówno dzieci i młodzież, jak i rodzice oraz nauczyciele. Każda z tych grup znajdzie stosowne informacje na dedykowanej podstronie.

Na stronie internetowej od dnia 17 kwietnia 2023 r. będzie opublikowany raport z badania, o którym mowa w części C, poniżej. Raport będzie ogólnodostępny oraz będzie możliwość jego pobrania ze strony internetowej.

Za pośrednictwem strony internetowej – na podstawie wniosków z badań oraz raportu – zostanie przeprowadzona kampania społeczna wspierająca młodzież.

Ponadto za pośrednictwem strony internetowej szkoła może zostać zgłoszona do programu profilaktycznego przez uprawnionego nauczyciela, pełniącego z reguły rolę koordynatora tego programu na terenie placówki.

C. Na czym polega projekt?

Projekt MŁODE GŁOWY obejmuje największe w Polsce, bezpłatne i anonimowe badanie stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz kampanię edukacyjną skierowaną do młodych, rodziców i nauczycieli. Celem jest zwrócenie uwagi na problemy ze zdrowiem psychicznym wśród młodych, wskazanie związanych z tym wyzwań i przyczynienie się do normalizacji sięgania po pomoc. Planowane są długofalowe działania, które doprowadzą do polepszenia sytuacji zdrowotnej młodych ludzi. Celem MŁODYCH GŁÓW jest poszerzanie wiedzy na temat dostępnych form pomocy, prowadzenie rzetelnych badań na ten temat, psychoedukacja i edukacja dzieci, dorosłych i nauczycieli. W ramach kampanii nie prowadzimy jako Fundacja, bezpośredniego wsparcia psychologicznego, które jest procesem oddziaływań zdrowotnych, czyli leczeniem. Stosujemy politykę polegającą na informowaniu w komentarzach, na naszym profilu, na stronie projektu, gdzie osoby potrzebujące pomocy powinny jej szukać, podajemy dane kontaktowe, telefony zaufania, odsyłamy do instytucji, które mają kompetencje w tym temacie i mogą pomóc.

W ramach projektu powstanie oraz zostanie opublikowany na niniejszej stronie internetowej raport z badania oraz zostanie opracowany program profilaktyczny. Badanie miało charakter ilościowy i zrealizowane zostało za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej wśród uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół ponadpodstawowych. Było całkowicie anonimowe i dobrowolne. W badaniu wzięło udział 184 447 uczniów z 1923 szkół z całego kraju.

Raport z badania będzie zawierał zestawienie wyników badań w formie tekstu oraz infografik oraz ich analizę, dokonaną przez ekspertów.

Celem ogólnodostępnego programu profilaktycznego jest zwiększenie wiedzy oraz kompetencji w zakresie wspierania i zapobiegania kryzysowi psychicznemu dzieci i młodzieży. Podstawą programu profilaktycznego pozostają wyniki uzyskane w badaniu MŁODE GŁOWY, które ujawniają najważniejsze obszary wsparcia rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli i dzieci.

Treści zawarte na stronie internetowej, w raporcie oraz w ramach projektu profilaktycznego będą przygotowane przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie zdrowia psychicznego lub edukacji zdrowotnej.

D. Środki komunikacji w projekcie

W ramach projektu MŁODE GŁOWY treści, filmy oraz live streamingi o których mowa powyżej będą publikowane nie tylko na tej stronie internetowej lecz również na naszych kanałach TikToku, Instagramie, Facebooku czy YouTube. Omawiamy w nich określone problemy w sposób ogólny, nie odnosząc się do indywidualnych przypadków (nie stanowią one indywidualnych konsultacji psychologicznych, prawnych, itp.). Tam, gdzie ze względów technicznych nie jesteśmy w stanie na bieżąco reagować na wszystkie komentarze, lecz staramy się umieszczając tak często, jak to możliwe, w ogólnych komentarzach, w opisach profilu, w faq odesłania do „miejsc” oferujących nieodpłatną indywidualną pomoc, tj. czatów, telefonów zaufania, instytucji lub do „miejsc”, gdzie można poszukiwać szczegółowych informacji w przedmiocie zdrowia psychicznego, np. stron internetowych. W szczególności w naszej komunikacji odsyłamy:

 • na bezpłatny, anonimowy i dostępny całą dobę numer 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (właściwy dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej);
 • na bezpłatny, anonimowy i dostępny całą dobę numer 800 120 002 Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Możesz także skorzystać z numeru 720 720 020 (od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00– 20:00) Antyprzemocowej Linii Pomocy SexedPL (właściwy dla osób doświadczających przemocy oraz świadków przemocy);
 • na numer alarmowy 112, funkcjonujący w ramach systemu powiadamiania ratunkowego (właściwy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia);
 • do strony internetowej mlodeglowy.pl, gdzie znajduje się sekcja z kontaktami. Każdy, kto wyśle bezpośrednią wiadomość na profile @mlode_glowy na Instagramie i @mlodeglowy Facebooku, otrzymuje konkretne informacje, gdzie może otrzymać wsparcie.

Na stronie internetowej mlodeglowy.pl umieściliśmy podstronę „BĄDŹMY W KONTAKCIE”, za pomocą, której – w miarę możliwości – odpowiemy na pytania i wątpliwości dotyczące treści zawartych na stronie, w raporcie lub odnośnie programu profilaktycznego.

E. Program profilaktyczny

Do programu profilaktycznego, opisanego w części C, mogą przystąpić zarówno szkoły, które uczestniczyły w badaniu, o którym mowa w części C, oraz te, które nie uczestniczyły w badaniu.

Zapisy do programu profilaktycznego dokonywane są za pośrednictwem podstrony „ZAPISZ SZKOŁĘ DO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO”. Formularz przesyłany jest przez nauczyciela pełniącego rolę koordynatora. Koordynator zapisuje do programu szkołę, oświadczając, iż działa za wiedzą i zgodą dyrektora placówki. Osoba koordynatora może być zmieniana w trakcie trwania programu.

Koordynator otrzymuje informację o zapisaniu szkoły do projektu, wysłaną na podany przezeń e-mail.

Fundacja UNAWEZA zobowiązuje się dostarczyć do zapisanej do programu placówki niezbędny do przeprowadzenia programu materiał psychoedukacyjny. Szczegóły dotyczące programu profilaktycznego oraz przygotowanego materiału zostaną podane w późniejszym czasie we wiadomościach do koordynatorów.

F. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Przeglądarki na komputerach desktop dla systemu Windows: Google Chrome (trzy najnowsze wersje), Mozilla Firefox (trzy najnowsze wersje), Microsoft Edge (trzy najnowsze wersje) Opera (trzy najnowsze wersje); dla systemu Mac: Google Chrome (trzy najnowsze wersje), Mozilla Firefox (trzy najnowsze wersje), Opera (trzy najnowsze wersje), Safari (trzy najnowsze wersje),
  • Przeglądarki na urządzeniach mobilnych dla systemu Android, Chrome for Android (trzy najnowsze wersje), Firefox for Android (najnowsza wersja), Samsung Internet (trzy najnowsze wersje), Microsoft Edge (trzy najnowsze wersje); dla systemu iOS: Chrome for iOS (trzy najnowsze wersje), Firefox for iOS (najnowsza wersja), iOS Safari (trzy najnowsze wersje).
 2. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, Fundacja UNAWEZA podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania z serwisu internetowego, dostępnego pod adresem https://www.mlodeglowy.pl/, w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Korzystać z serwisu internetowego w zakresie określonym w Regulaminie należy bez logowania. Jednak zapisując szkołę do programu profilaktycznego Użytkownik serwisu wypełnia swoje dane, tj.: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, nazwę i adres szkoły, w której pracuje. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkownika są określone w Polityce prywatności, część H.
 6. Fundacja UNAWEZA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Użytkowników.
 7. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres: Fundacja UNAWEZA, ul. Barszczewska 11/2, 01-654 Warszawa lub mailowo pod adresem: kontakt@unaweza.org.
 8. W reklamacji Użytkownik serwisu powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu.

G. Prawa autorskie.

 1. Zawartość stron internetowych serwisu jest własnością Fundacji UNAWEZA albo stanowi przedmiot licencji udzielonej na rzecz Fundacji UNAWEZA. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów serwisu (m.in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych w serwisie (zdjęć, tekstów, filmów, itp.) zastrzeżone są na rzecz Fundacji UNAWEZA lub podmiotów uprawnionych, które udzieliły stosownych licencji lub zgód na ich rozpowszechnianie.
 3. Żaden element serwisu nie może być kopiowany, rozpowszechniany lub modyfikowany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez zgody Fundacji UNAWEZA, chyba że przepisy prawa przewidują wyjątki od tego zakazu.

H. Polityka prywatności

 1. W przypadku rejestracji szkoły do programu profilaktycznego Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia usług w zakresie programu profilaktycznego. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja UNAWEZA.
 3. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie w przypadku istnienia stosownej podstawy prawnej do takiego przetwarzania.
 4. Administrator przetwarzał będzie dane osobowe w szczególności do rejestracji do programu profilaktycznego, przesyłania informacji, materiałów edukacyjnych, raportów, w ramach realizacji programu profilaktycznego, sporządzania analiz, programów, statystyk i ocen na potrzeby programu profilaktycznego, utrzymywania bezpośredniego kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podmiotami zarejestrowanymi do programu profilaktycznego.
 5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

I. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem niniejszego serwisu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@unaweza.org
 3. Fundacja UNAWEZA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika wydłuża się o czas uzyskania wyjaśnień.

J. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Fundacja ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmian polityki Fundacji. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści na stronie internetowej serwisu, zaś Użytkownicy informowani są poprzez podanie daty uaktualnienia Regulaminu w jego treści.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie serwisu oraz za przerwy w dostępności serwisu.
 4. Fundacja w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z serwisu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2023 r.