Godzina dla Młodych Głów

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” kierowany jest do uczniów na różnych etapach edukacyjnych (klasy I–III, IV–VI, VII–VIII i szkoła ponadpodstawowa), a także do nauczycieli i rodziców. Jego celem jest wsparcie w zakresie Pierwszej Pomocy Psychologicznej oraz promowanie higieny cyfrowej i bezpieczeństwa online.

Eksperckie scenariusze edukacyjne

Treści programu zostały opracowane pod nadzorem merytorycznym sekcji ds. oświaty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów

www: ozzp.pl

Scenariusze zostały przygotowane przez ekspertów z dziedziny pedagogiki, psychologii i higieny cyfrowej, z udziałem praktyków i naukowców.

Poznaj naszych ekspertów

Rekomendacje i recenzje

Recenzja

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów

Zobacz

Rekomendacja

Rzecznik Praw Dziecka

Zobacz

Recenzja

dr Jakub Kuś, Wydział Psychologii we Wrocławiu, Uniwersytet SWPS 

Zobacz

Rekomendacja

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zobacz

Rekomendacja

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Zobacz

Jak przebiegają zajęcia?

45-minutowe zajęcia

Na realizację jednego scenariusza przewidujemy ok jednej godziny lekcyjnej (45-min.). W ramach programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” przewidujemy łącznie osiem 45-min. lekcji (cztery w każdym półroczu). Długość zajęć może się różnić w zależności od potrzeb uczniów.

Spotkania co trzy tygodnie lub co miesiąc

Zaleca się, aby przerwa między spotkaniami wynosiła od trzech tygodni do jednego miesiąca.

Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi

Formy pracy obejmują pracę w kręgu, małych grupach, parach, indywidualne wypełnianie kart pracy, rysunek, „burzę mózgów”, dramę, gry i zabawy grupowe, mini wykłady, relaksację, rundki oraz dyskusje.

TEMATY
i CELE LEKCJI

  I Półrocze

 • Każda emocja, nawet ta nieprzyjemna, jest ważnym sygnałem, który należy umieć właściwie odczytać i zaakceptować.

  Cel

  Celem tej lekcji jest rozwój umiejętności identyfikacji, nazywania i rozumienia emocji, uwzględniając ich wpływ na ciało, myśli i zachowania. Uczennice i uczniowie poznają metody efektywnego zarządzania emocjami, zarówno w sferze osobistej, jak i w relacjach z innymi. Podczas zajęć, poprzez obserwację mimiki, uczą się rozpoznawać podstawowe emocje, takie jak złość, smutek, radość i lęk, a także rozróżniać emocje przyjemne od nieprzyjemnych, zdobywając świadomość ich znaczenia w życiu.

  Metody pracy

  Wykorzystane metody pracy, takie jak pogadanka, wykład, opowiadanie historii, anegdoty i dyskusje, sprzyjają wymianie doświadczeń i refleksji nad własnymi uczuciami oraz strategiami radzenia sobie z nimi. Ćwiczenia praktyczne, w tym analiza materiału filmowego, umożliwiają bezpośrednie doświadczenie i rozpoznanie emocji, co przyczynia się do lepszego zrozumienia ich roli w zdrowiu psychicznym.

 • Proces rozpoznawania własnych potrzeb oraz strategii ich zaspokajania jest naturalny i otwiera drogę do dalszego poznawania siebie i lepszego radzenia sobie z emocjami.

  Cel

  Celem jest rozwijanie kompetencji emocjonalnych poprzez naukę rozpoznawania i nazywania potrzeb, zarówno własnych, jak i innych osób, oraz odróżniania ich od strategii ich zaspokajania. Scenariusz lekcji obejmuje również strategie radzenia sobie z konfliktami interesów, rozumienia źródeł potrzeb i stosowania adekwatnych strategii adaptacyjnych do ich zaspokajania. Dzięki temu uczennice i uczniowie zdobywają umiejętności komunikowania się w celu znalezienia rozwiązań, co przyczynia się do budowania zdrowych relacji interpersonalnych.

  Metody pracy

  Ta lekcja koncentruje się na procesie rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb, co jest kluczowe dla lepszego poznawania siebie i efektywnego zarządzania emocjami. Uczennice i uczniowie uczą się, jak emocje wiążą się z konkretnymi potrzebami i jak identyfikować te ukryte za nieprzyjemnymi uczuciami, tak aby odpowiednio na nie reagować. Zajęcia podkreślają znaczenie zadawania pytań, które pomagają zrozumieć przyczyny naszych emocji i skutecznie komunikować oraz zaspokajać potrzeby.

 • Granice definiują nasze indywidualne terytorium, pomagając zarządzać zasobami, takimi jak ciało, czas, energia, uwaga, i komunikować otoczeniu nasze potrzeby i wartości.

  Cel

  Ta lekcja ma na celu rozwój samoświadomości i umiejętności społecznych poprzez naukę zrozumienia, szanowania i zarządzania własnymi granicami psychologicznymi. Uczennice i uczniowie poznają znaczenie ustanawiania i przestrzegania granic dla budowania zdrowych relacji i dowiadują się, jak rozróżniać przemoc od konfliktu.

  Metody pracy

  Przez zastosowanie różnorodnych metod pracy, w tym obrazowych, słownych i czynnych, uczennice i uczniowie rozwijają zdolność rozpoznawania i komunikowania własnych granic oraz rozumienia granic innych. Lekcja obejmuje analizę czterech głównych typów granic: fizycznych, intelektualnych, emocjonalnych i duchowych. Podkreślana jest również wartość adaptacyjnego ustawiania granic, co umożliwia elastyczne reagowanie na różnorodne sytuacje i zapobiega nieporozumieniom oraz konfliktom.

 • Radzenie sobie z kryzysem to albo zmiana świata wokół nas, albo zmiana siebie.

  Cel

  Metodologia zajęć przygotowuje uczestników do rozpoznawania sygnałów kryzysowych u siebie i innych, a także do adekwatnego informowania o nich i poszukiwania pomocy. Celem jest nie tylko nauczenie młodzieży, jak mówić o swoich trudnościach, ale również przygotowanie dorosłych do odpowiedniego reagowania na sytuacje kryzysowe.

  Metody pracy

  Specjaliści zauważają, że młodzi ludzie często nie wiedzą, jak poprosić o pomoc, obawiając się odrzucenia czy zmiany w relacjach z dorosłymi. Lekcja ma na celu przełamanie tych barier i nauczenie młodzieży, jak mówić o swoich problemach w sposób, który będzie zrozumiały dla dorosłych. Znaczenie ma tu również wiedza na temat pierwszej pomocy psychologicznej i uważnego słuchania, co stanowi fundament wsparcia. Przyjęta metodologia umożliwia nauczenie uczniów rozpoznawania kryzysu u siebie i innych oraz informowania o nim, rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi i potrzeb oraz znajdowania pomocy.

 • II Półrocze

 • Zdrowie i równowaga w cyfrowym świecie.

  Cel

  Scenariusz lekcji obejmuje różnorodne aktywności, które mają na celu zachęcenie uczniów do refleksji nad własnymi przyzwyczajeniami i wprowadzenie zmian wspierających ich dobrostan cyfrowy. Istotnym elementem lekcji jest również zwrócenie uwagi na różnice między budowaniem relacji w środowisku online i offline, a także podkreślenie konieczności znalezienia równowagi między nimi. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i dyskusjom uczniowie nauczą się, jak efektywnie wykorzystywać technologię, nie pozwalając jej zdominować swojego życia i relacji z innymi.

  Metody pracy

  Terminem „higiena cyfrowa” określamy zbiór zdrowych nawyków związanych z korzystaniem z technologii, które mają na celu zadbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne. Scenariusz lekcji skupia się na kształtowaniu u uczniów świadomości dotyczącej ich interakcji z technologią oraz budowania relacji w cyfrowym świecie, podkreślając przy tym znaczenie zdrowych zachowań oraz sposoby minimalizowania negatywnych efektów zbyt długiego przebywania przed ekranami. Celem głównym lekcji jest nie tylko zapoznanie młodzieży z pojęciem higieny cyfrowej, ale również zainspirowanie do samooceny własnych nawyków cyfrowych. Chcemy, by uczniowie nauczyli się jak korzystać ze smartfonów odpowiedzialnie, jakie są korzyści z planowania czasu bez dostępu do internetu oraz jakie znaczenie dla naszego zdrowia mają sen, ruch i dieta w kontekście życia cyfrowego.

 • Bezpieczeństwo offline i online stanowi nierozerwalną całość naszej codzienności.

  Cel

  Nie tylko nasza przestrzeń fizyczna wymaga ochrony, ale również ta online, gdzie zagrożenia mogą przybierać różnorodne formy, od cyberprzemocy po uzależnienie od ekranów. Scenariusz lekcji ma na celu wyposażyć uczniów w kompetencje niezbędne do zrozumienia, jak bezpieczeństwo, będące podstawową potrzebą i wartością, wpływa na poczucie spokoju i pewności siebie w przestrzeni offline i online.

  Metody pracy

  Przez pogłębianie wiedzy na temat bezpieczeństwa i rozpoznawalnych zagrożeń, uczniowie uczą się identyfikować potencjalne niebezpieczeństwa i adekwatnie na nie reagować, zarówno w środowisku offline, jak i online. Szczególną uwagę kierujemy na zjawiska takie jak cyberprzemoc, wpływ mediów społecznościowych na rozwój emocjonalny i poznawczy, oraz zagrożenia wynikające z niekontrolowanego dostępu do treści w internecie. Przez praktyczne narzędzia i strategie, uczniowie dowiadują się, jak skutecznie dbać o swoje bezpieczeństwo, wyznaczać i komunikować granice, oraz odpowiednio reagować na przekraczanie tych granic i nadużycia.

 • Zaproszenie do świata, w którym krytyczne myślenie staje się nie tylko umiejętnością, ale także codzienną praktyką, umożliwiającą nawigację po złożonym świecie informacji.

  Cel

  W czasach, kiedy dostęp do informacji jest praktycznie nieograniczony, kluczowym wyzwaniem staje się umiejętność weryfikacji tych danych. To, co kiedyś było ograniczone do nielicznych źródeł, teraz rozlewa się przez internet, tworząc pole minowe fałszywych informacji i manipulacji. Celem lekcji jest nie tylko wprowadzenie uczniów w świat krytycznego myślenia, ale także wyposażenie ich w praktyczne narzędzia, które pomogą im stać się bardziej świadomymi i krytycznymi konsumentami informacji. Skupiamy się na kształtowaniu zdolności do rozpoznawania prawdy, unikania manipulacji, i podejmowania świadomych decyzji opartych na wiarygodnych źródłach, a także na zwiększeniu świadomości ich własnych zachowań online i głębszym zrozumieniu mechanizmów poznawczych.

  Metody pracy

  W ramach scenariusza przewidziano szereg ćwiczeń praktycznych, mających na celu rozwój niezbędnych umiejętności krytycznego myślenia. Uczniowie zapoznają się ze strategiami efektywnej weryfikacji informacji oraz metodami rozpoznawania manipulacji. Na przykładach z życia codziennego przekonają się, jak łatwo możemy zostać zwiedzeni przez informacje, które potwierdzają nasz światopogląd, niezależnie od ich rzeczywistej prawdziwości.

 • Praktykowanie zdrowych nawyków vs. cyfrowe przeciążenie

  Cel

  W erze cyfrowej, gdzie technologia jest wszechobecna, a strumień informacji nieustający, zdrowie psychiczne zyskuje na znaczeniu jako kluczowy element dobrego samopoczucia. Coraz więcej osób docenia holistyczne podejście do zdrowia, akcentujące nieodłączną zależność między stanem fizycznym a psychicznym. Naszym celem jest zachęcanie do aktywności poza światem cyfrowym i budowanie świadomości na temat zdrowych nawyków życiowych, w tym praktyk relaksacyjnych takich jak medytacja czy mindfulness.

  Metody pracy

  Scenariusz skupia się na prezentacji holistycznego modelu zdrowia, z podkreśleniem roli, jaką odgrywa równowaga między regularną aktywnością fizyczną, zdrowym snem, odpowiednią dietą, ciągłym rozwojem osobistym oraz pielęgnowaniem pozytywnych relacji społecznych. Poruszamy również temat przeciążenia cyfrowego, analizując jego wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, a także oferujemy metody radzenia sobie z tym wyzwaniem. Kluczowym elementem scenariusza jest szczegółowe omówienie pięciu kluczowych czynników modelu SEEDS: Wsparcie Społeczne, Ćwiczenia Fizyczne, Edukacja, Dieta, Sen, jako niezbędnych dla dobrostanu.

I Półrocze

Lekcja 1 — Poczuj emocje

Każda emocja, nawet ta nieprzyjemna, jest ważnym sygnałem, który należy umieć właściwie odczytać i zaakceptować.

Cel

Celem tej lekcji jest rozwój umiejętności identyfikacji, nazywania i rozumienia emocji, uwzględniając ich wpływ na ciało, myśli i zachowania. Uczennice i uczniowie poznają metody efektywnego zarządzania emocjami, zarówno w sferze osobistej, jak i w relacjach z innymi. Podczas zajęć, poprzez obserwację mimiki, uczą się rozpoznawać podstawowe emocje, takie jak złość, smutek, radość i lęk, a także rozróżniać emocje przyjemne od nieprzyjemnych, zdobywając świadomość ich znaczenia w życiu.

Metody pracy

Wykorzystane metody pracy, takie jak pogadanka, wykład, opowiadanie historii, anegdoty i dyskusje, sprzyjają wymianie doświadczeń i refleksji nad własnymi uczuciami oraz strategiami radzenia sobie z nimi. Ćwiczenia praktyczne, w tym analiza materiału filmowego, umożliwiają bezpośrednie doświadczenie i rozpoznanie emocji, co przyczynia się do lepszego zrozumienia ich roli w zdrowiu psychicznym.

I Półrocze

Lekcja 2 — Nazwij potrzeby

Proces rozpoznawania własnych potrzeb oraz strategii ich zaspokajania jest naturalny i otwiera drogę do dalszego poznawania siebie i lepszego radzenia sobie z emocjami.

Cel

Celem jest rozwijanie kompetencji emocjonalnych poprzez naukę rozpoznawania i nazywania potrzeb, zarówno własnych, jak i innych osób, oraz odróżniania ich od strategii ich zaspokajania. Scenariusz lekcji obejmuje również strategie radzenia sobie z konfliktami interesów, rozumienia źródeł potrzeb i stosowania adekwatnych strategii adaptacyjnych do ich zaspokajania. Dzięki temu uczennice i uczniowie zdobywają umiejętności komunikowania się w celu znalezienia rozwiązań, co przyczynia się do budowania zdrowych relacji interpersonalnych.

Metody pracy

Ta lekcja koncentruje się na procesie rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb, co jest kluczowe dla lepszego poznawania siebie i efektywnego zarządzania emocjami. Uczennice i uczniowie uczą się, jak emocje wiążą się z konkretnymi potrzebami i jak identyfikować te ukryte za nieprzyjemnymi uczuciami, tak aby odpowiednio na nie reagować. Zajęcia podkreślają znaczenie zadawania pytań, które pomagają zrozumieć przyczyny naszych emocji i skutecznie komunikować oraz zaspokajać potrzeby.

I Półrocze

Lekcja 3 — Moje granice

Granice definiują nasze indywidualne terytorium, pomagając zarządzać zasobami, takimi jak ciało, czas, energia, uwaga, i komunikować otoczeniu nasze potrzeby i wartości.

Cel

Ta lekcja ma na celu rozwój samoświadomości i umiejętności społecznych poprzez naukę zrozumienia, szanowania i zarządzania własnymi granicami psychologicznymi. Uczennice i uczniowie poznają znaczenie ustanawiania i przestrzegania granic dla budowania zdrowych relacji i dowiadują się, jak rozróżniać przemoc od konfliktu.

Metody pracy

Przez zastosowanie różnorodnych metod pracy, w tym obrazowych, słownych i czynnych, uczennice i uczniowie rozwijają zdolność rozpoznawania i komunikowania własnych granic oraz rozumienia granic innych. Lekcja obejmuje analizę czterech głównych typów granic: fizycznych, intelektualnych, emocjonalnych i duchowych. Podkreślana jest również wartość adaptacyjnego ustawiania granic, co umożliwia elastyczne reagowanie na różnorodne sytuacje i zapobiega nieporozumieniom oraz konfliktom.

I Półrocze

Lekcja 4 – Potrzebuję pomocy. Jak to zakomunikować?

Radzenie sobie z kryzysem to albo zmiana świata wokół nas, albo zmiana siebie.

Cel

Metodologia zajęć przygotowuje uczestników do rozpoznawania sygnałów kryzysowych u siebie i innych, a także do adekwatnego informowania o nich i poszukiwania pomocy. Celem jest nie tylko nauczenie młodzieży, jak mówić o swoich trudnościach, ale również przygotowanie dorosłych do odpowiedniego reagowania na sytuacje kryzysowe.

Metody pracy

Specjaliści zauważają, że młodzi ludzie często nie wiedzą, jak poprosić o pomoc, obawiając się odrzucenia czy zmiany w relacjach z dorosłymi. Lekcja ma na celu przełamanie tych barier i nauczenie młodzieży, jak mówić o swoich problemach w sposób, który będzie zrozumiały dla dorosłych. Znaczenie ma tu również wiedza na temat pierwszej pomocy psychologicznej i uważnego słuchania, co stanowi fundament wsparcia. Przyjęta metodologia umożliwia nauczenie uczniów rozpoznawania kryzysu u siebie i innych oraz informowania o nim, rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi i potrzeb oraz znajdowania pomocy.

II półrocze

Lekcja 5 – Ja i moje relacje w środowisku online i offline

Zdrowie i równowaga w cyfrowym świecie.

Cel

Scenariusz lekcji obejmuje różnorodne aktywności, które mają na celu zachęcenie uczniów do refleksji nad własnymi przyzwyczajeniami i wprowadzenie zmian wspierających ich dobrostan cyfrowy. Istotnym elementem lekcji jest również zwrócenie uwagi na różnice między budowaniem relacji w środowisku online i offline, a także podkreślenie konieczności znalezienia równowagi między nimi. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i dyskusjom uczniowie nauczą się, jak efektywnie wykorzystywać technologię, nie pozwalając jej zdominować swojego życia i relacji z innymi.

Metody pracy

Terminem „higiena cyfrowa” określamy zbiór zdrowych nawyków związanych z korzystaniem z technologii, które mają na celu zadbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne. Scenariusz lekcji skupia się na kształtowaniu u uczniów świadomości dotyczącej ich interakcji z technologią oraz budowania relacji w cyfrowym świecie, podkreślając przy tym znaczenie zdrowych zachowań oraz sposoby minimalizowania negatywnych efektów zbyt długiego przebywania przed ekranami. Celem głównym lekcji jest nie tylko zapoznanie młodzieży z pojęciem higieny cyfrowej, ale również zainspirowanie do samooceny własnych nawyków cyfrowych. Chcemy, by uczniowie nauczyli się jak korzystać ze smartfonów odpowiedzialnie, jakie są korzyści z planowania czasu bez dostępu do internetu oraz jakie znaczenie dla naszego zdrowia mają sen, ruch i dieta w kontekście życia cyfrowego.

II półrocze

Lekcja 6 – Ja i moje bezpieczeństwo offline i online

Bezpieczeństwo offline i online stanowi nierozerwalną całość naszej codzienności.

Cel

Nie tylko nasza przestrzeń fizyczna wymaga ochrony, ale również ta online, gdzie zagrożenia mogą przybierać różnorodne formy, od cyberprzemocy po uzależnienie od ekranów. Scenariusz lekcji ma na celu wyposażyć uczniów w kompetencje niezbędne do zrozumienia, jak bezpieczeństwo, będące podstawową potrzebą i wartością, wpływa na poczucie spokoju i pewności siebie w przestrzeni offline i online.

Metody pracy

Przez pogłębianie wiedzy na temat bezpieczeństwa i rozpoznawalnych zagrożeń, uczniowie uczą się identyfikować potencjalne niebezpieczeństwa i adekwatnie na nie reagować, zarówno w środowisku offline, jak i online. Szczególną uwagę kierujemy na zjawiska takie jak cyberprzemoc, wpływ mediów społecznościowych na rozwój emocjonalny i poznawczy, oraz zagrożenia wynikające z niekontrolowanego dostępu do treści w internecie. Przez praktyczne narzędzia i strategie, uczniowie dowiadują się, jak skutecznie dbać o swoje bezpieczeństwo, wyznaczać i komunikować granice, oraz odpowiednio reagować na przekraczanie tych granic i nadużycia.

II półrocze

Lekcja 7 – Ja i krytyczne myślenie

Zaproszenie do świata, w którym krytyczne myślenie staje się nie tylko umiejętnością, ale także codzienną praktyką, umożliwiającą nawigację po złożonym świecie informacji.

Cel

W czasach, kiedy dostęp do informacji jest praktycznie nieograniczony, kluczowym wyzwaniem staje się umiejętność weryfikacji tych danych. To, co kiedyś było ograniczone do nielicznych źródeł, teraz rozlewa się przez internet, tworząc pole minowe fałszywych informacji i manipulacji. Celem lekcji jest nie tylko wprowadzenie uczniów w świat krytycznego myślenia, ale także wyposażenie ich w praktyczne narzędzia, które pomogą im stać się bardziej świadomymi i krytycznymi konsumentami informacji. Skupiamy się na kształtowaniu zdolności do rozpoznawania prawdy, unikania manipulacji, i podejmowania świadomych decyzji opartych na wiarygodnych źródłach, a także na zwiększeniu świadomości ich własnych zachowań online i głębszym zrozumieniu mechanizmów poznawczych.

Metody pracy

W ramach scenariusza przewidziano szereg ćwiczeń praktycznych, mających na celu rozwój niezbędnych umiejętności krytycznego myślenia. Uczniowie zapoznają się ze strategiami efektywnej weryfikacji informacji oraz metodami rozpoznawania manipulacji. Na przykładach z życia codziennego przekonają się, jak łatwo możemy zostać zwiedzeni przez informacje, które potwierdzają nasz światopogląd, niezależnie od ich rzeczywistej prawdziwości.

II półrocze

Lekcja 8 – Aktywność fizyczna. Dlaczego mózg potrzebuje ciała

Praktykowanie zdrowych nawyków vs. cyfrowe przeciążenie

Cel

W erze cyfrowej, gdzie technologia jest wszechobecna, a strumień informacji nieustający, zdrowie psychiczne zyskuje na znaczeniu jako kluczowy element dobrego samopoczucia. Coraz więcej osób docenia holistyczne podejście do zdrowia, akcentujące nieodłączną zależność między stanem fizycznym a psychicznym. Naszym celem jest zachęcanie do aktywności poza światem cyfrowym i budowanie świadomości na temat zdrowych nawyków życiowych, w tym praktyk relaksacyjnych takich jak medytacja czy mindfulness.

Metody pracy

Scenariusz skupia się na prezentacji holistycznego modelu zdrowia, z podkreśleniem roli, jaką odgrywa równowaga między regularną aktywnością fizyczną, zdrowym snem, odpowiednią dietą, ciągłym rozwojem osobistym oraz pielęgnowaniem pozytywnych relacji społecznych. Poruszamy również temat przeciążenia cyfrowego, analizując jego wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, a także oferujemy metody radzenia sobie z tym wyzwaniem. Kluczowym elementem scenariusza jest szczegółowe omówienie pięciu kluczowych czynników modelu SEEDS: Wsparcie Społeczne, Ćwiczenia Fizyczne, Edukacja, Dieta, Sen, jako niezbędnych dla dobrostanu.

Eksperci programu profilaktycznego

 • Justyna Żukowska-Gołębiewska

  Współautorka Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW. Koordynatorka główna Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW, Liderka Koalicji na rzecz MŁODYCH GŁÓW przy Fundacji UNAWEZA

  Psycholożka, psychotraumatolożoka, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku psychologia kliniczna. Absolwentka studiów podyplomowych m.in. z psychotraumatologii, zarządzania oświatą i przygotowania pedagogicznego oraz wielu szkoleń z zakresu psychologii i psychoterapii w tym Studium Integracyjnej Terapii osób po traumie oraz całościowego szkolenia certyfikującego I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyła także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Niebieskiej Linii oraz Studium Interwencji Kryzysowej i Studium Terapii Uzależnień. Mediatorka w sprawach rodzinnych, terapeutka rodzin i dzieci w nurcie TSR.

  Kontakt: justyna.zukowska-golebiewska@mlodeglowy.pl

 • Sławomir Prusakowski

  Współautor oraz ekspert prowadzący szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

  Psycholog, trener, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS, doradca. Swoją przygodę z edukacją rozpoczął od uczestniczenia w Projekcie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Młodzi Wolontariusze” w którym nauczył się jak wiele młodym ludziom mogą dać umiejętności społeczne i doświadczenie pracy grupowej. Od 20 lat jako psycholog i edukator zajmuje się tematyką rozwoju organizacji i konkretnych ludzi, jest współautorem wielu programów rozwojowych uczących kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych. Zajmował się edukacją młodych ludzi i nauczycieli w wielu krajach Europy i USA w ramach programów wspierania Polonii a także pracował z nauczycielami, aby pomóc młodym ludziom na terenach zagrożonych wojną w Ukrainie. Uczy pracy metodami aktywnymi, aby zwiększać skuteczność procesu dydaktycznego. Wspiera w rozwoju organizacje pozarządowe i sam angażuje się w działania mające na celu wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu min. szkoląc trenerów w programach Edukacji Trenerów Antydyskryminacyjnych. Autor artykułów dotyczących psychologii praktycznej do czasopism branżowych i wykładów dostępnych na YT. Lubi ludzi.

 • Marta Jagodzińska

  Współautorka Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

  Psycholożka, psychoterapeutka systemowa i EMDR, pedagożka wczesnoszkolna i przedszkolna, mama i żona, entuzjastka gór i biegania. Od 2010 roku pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz całymi rodzinami. Od 2016 roku prowadzi punkt przedszkolny Empatia. Od września 2023 współtworzy kolejną placówkę przedszkolną. Stworzyła ebooka „O adaptacji z Empatią czyli jak w empatyczny sposób przejść przez proces adaptacji przedszkolnej”.

 • Aleksandra Kuberska

  Współautorka Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

  Nauczyciel, magister psychologii, psycholog pozytywny, trener FamilyLab, praktyk Kids’ Skills, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, konsultant rodziców w nurcie rodzicielstwa bliskości, uczestniczka niezliczonej liczby szkoleń NVC, absolwentka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Współtworzę dwa Przedszkola Niepubliczne Żyrafa w Gdańsku oraz Emocjonalia.pl. Prywatnie żona Kamila i bliskościowa mama Tosi.

 • Angelika Friedrich

  Współautorka Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

  Działaczka społeczna, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach i założycielka Nastoletniego Azylu (inicjatywy psychoedukacyjnej). W 2023 roku znalazła się w gronie finalistów i finalistek listy „25 under 25” Forbesa w kategorii „Pozytywny Wpływ”. Współpracuje z naukowcami przy RESQL (system zapobiegania przemocy w szkole). Jej głównym zainteresowaniem jest psychiatria dziecięca i młodzieżowa. Jest bohaterką książki Justyny Sucheckiej pt. „Nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze” oraz kampanii „Młode Głowy”.

 • Weronika Snoch

  Współautorka Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

  Działaczka społeczna, studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, członkini „Nastoletniego Azylu” – inicjatywy edukacyjnej w zakresie zdrowia psychicznego, członkini Zespołu Parlamentarnego ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, bohaterka kampanii MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej.

 • Aleksandra Piotrowska

  Ekspertka prowadząca szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego

  Doktor psychologii. Pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie na emeryturze), konsultant dla rodziców i nauczycieli. Współdziała jako społeczny doradca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka i Rzecznikiem Praw Dziecka (w latach 2008–2018). Zajmuje się także propagowaniem wiedzy psychologicznej współpracując w tym zakresie jako ekspert z prasą, a także ze stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi. Autorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich. Matka dwojga dzieci i babcia czworga wnucząt.

 • Konrad Ciesiołkiewicz

  Ekspert prowadzący szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego

  Prezes Fundacji Orange, zajmującej się edukacją informacyjną, medialną i cyfrową dzieci i młodzieży oraz wspieraniem nauczycielek, nauczycieli oraz liderek i liderów społeczności lokalnych. Od lat związany jest także z Fundacją Dorastaj z Nami udzielającej pomocy psychologicznej, edukacyjnej, prawnej i socjalnej dla dzieci z rodzin, w których rodzic zginął lub utracił zdrowie pełniąc służbę publiczną. Z wykształcenia jest psychologiem, politologiem, doktorem nauk społecznych. Laureat Nagrody im. Janusza Korczaka w 2023 roku w kategorii osoby publiczne.

 • Jakub Kuś

  Ekspert prowadzący szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego

  Doktor psychologii, prodziekan ds. studenckich Wydziału Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka i relacje międzyludzkie. W pracy naukowej koncentruje się przede wszystkim na tym, w jaki sposób korzystanie z internetu oddziałuje na sferę emocjonalną, poznawczą i moralną człowieka. W ostatnim czasie bada zjawisko rozproszenia odpowiedzialności on-line oraz dynamikę procesu uwewnętrzniania autoprezentacji. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Na wrocławskim Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS jest kierownikiem kursów „Psychologia nowych technologii” oraz „Psychologia osobowości”. Prowadzi także zajęcia z zakresu psychologii społecznej oraz psychometrii.

 • Magdalena Bigaj

  Ekspertka prowadząca szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego

  Założycielka i prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa i autorka książki „Wychowanie przy ekranie. Jak przygotować dziecko do życia w sieci?” (Wydawnictwo W.A.B.). Medioznawczyni, badaczka i działaczka społeczna. Pomysłodawczyni i współautorka pierwszego w Polsce „Ogólnopolskiego badania higieny cyfrowej osób dorosłych”. Członkini Komitetu Dialogu Społecznego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w którym zasiada w zespole ds. edukacji oraz Rady Programowej Fundacji Orange. Autorka licznych tekstów w mediach branżowych i ogólnopolskich poświęconych wpływowi nowych technologii na społeczeństwo. Umieszczona na liście 100 Kobiet Roku 2022 przez magazyn Forbes Woman oraz na „Liście 100 zasłużonych dla edukacji cyfrowej w 2023 roku”. Mama trójki dzieci.

 • Przemysław Staroń

  Ekspert prowadząc szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego

  Psycholog, wykładowca, trener i edukator, autor bestsellerowej serii “Szkoła bohaterek i bohaterów”. Nagrodzony przez Komisję Europejską twórca Zakonu Feniksa, tutor ponad 50 olimpijczyków z filozofii. Nauczyciel Roku 2018, finalista Global Teacher Prize 2020, Digital Shaper 2020, Członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050. Twórca #utrzy, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” i konkursie o Nagrodę im. Janusza Korczaka, nagrodzony LGBT+ Diamond 2019 Polish Business Award, zasiada w Radzie Mentorskiej Funduszu Stypendialnego Fundacji Rafała Brzoski.

 • Igor Rotberg

  Ekspert prowadzący szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego

  Psycholog, psychotraumatolog, certyfikowany psychoterapeuta. Prowadzi szkolenia z zakresu psychoterapii i wykłady psychologiczne, a także konsultacje oraz grupy ćwiczeniowo-konsultacyjne dla psychoterapeutów z zakresu praktycznego zastosowania integracyjnej terapii osób po traumie i osób z zaburzeniami osobowości. Autor książek traktujących o psychoterapii oraz artykułów popularno-naukowych, propagujących wiedzę z zakresu współczesnej psychologii.

 • Joanna Flis

  Współautorka Złotego Standardu Pomocy Psychologicznej towarzyszącego programowi profilaktycznemu Godzina dla MŁODYCH GŁÓW oraz współtwórczyni narzędzia badawczego i ekspertka w projekcie MŁODE GŁOWY.

  Psycholożka o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia, pedagożka resocjalizacyjna, pedagożka prewencji patologii społecznej, psychopedagożka. Specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, psychoterapeutka systemowa, doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim. Członkini Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.  Autorka książek „Współuzależnieni”, „Co ze mną nie tak” „Madame Monady – po dorosłemu” i podcastu Madame Monday.

 • Michał Rosiak

  Ekspert prowadzący szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego

  Psycholog z wykształcenia, dziennikarz z doświadczenia, ojciec z wyboru, edukator z powołania. Dumny członek zespołu CERT Orange Polska, współautor m.in. CyberTarczy i Bezpiecznego Startera. Konsekwentnie edukuje internautów w zakresie bezpieczeństwa w internecie – słowem, obrazem i technologiami. Na co dzień bezpieczniak, hobbystycznie – gadżeciarz. Kolejne gadżety, które testuje, dodają mu energii do życia, a wrażeniami dzieli się na łamach bloga. W wolnym czasie czyta na Kindlu, ogląda seriale, spędza czas z synami. Gdy robi się ciepło, wybiega na boisko i sędziuje futbol amerykański.

 • Michał Kociankowski

  Szef zespołu prowadzącego ewaluację Programu Profilaktycznego

  Studiował filozofię i pedagogikę, ukończył studia pedagogiczne na kierunku pedagogika terapeutyczna. Od 1996 roku zajmuje się badaniami postaw i motywacji. Jego pierwsze projekty badawcze dotyczyły leczenia chorób przewlekłych (cukrzyca, choroby dermatologiczne), później zajmował się badaniami postaw konsumenckich, ale także badaniami związanymi ze zdrowiem. Od 2010 roku dużą część jego aktywności badawczej stanowią tematy edukacji i potrzeb uczniów, prowadził ponad 200 projektów w tej dziedzinie. Od 2004 roku popularyzuje wysokie standardy metodologiczne badań rynkowych i społecznych prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych SGH, w programach szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Badań Rynku i Opinii (PTBRiO) oraz programach szkoleniowych Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. W roku 2018 otrzymał nagrodę „Archetyp Strażnika” na 25-lecie PTBRiO. W latach 2008-2018 był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, przez wiele lat prowadził dział szkoleń Towarzystwa i Szkołę Badań Rynku PTBRiO. W roku 2013 był przewodniczącym rady programowej Kongresu PTBRiO, Obecnie jest członkiem Rady Edukacyjnej SKM SAR, a także członkiem Komisji Arbitrażowej PTBRiO.
  Od 2009 roku współtworzy polską edycję największego na świecie konkursu efektywności marketingowej EFFIE. Od 2019 roku jest członkiem komitetu organizacyjnego EFFIE Polska, który corocznie koordynuję ewaluację ponad 200 zgłoszeń. Był jurorem konkursu na poziomie krajowym, europejskim i światowym.
  Prowadzi pracownię badań i rozwiązań Synergion.


Justyna Żukowska-Gołębiewska

Współautorka Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW. Koordynatorka główna Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW, Liderka Koalicji na rzecz MŁODYCH GŁÓW przy Fundacji UNAWEZA

Psycholożka, psychotraumatolożoka, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku psychologia kliniczna. Absolwentka studiów podyplomowych m.in. z psychotraumatologii, zarządzania oświatą i przygotowania pedagogicznego oraz wielu szkoleń z zakresu psychologii i psychoterapii w tym Studium Integracyjnej Terapii osób po traumie oraz całościowego szkolenia certyfikującego I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyła także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Niebieskiej Linii oraz Studium Interwencji Kryzysowej i Studium Terapii Uzależnień. Mediatorka w sprawach rodzinnych, terapeutka rodzin i dzieci w nurcie TSR.

Kontakt: justyna.zukowska-golebiewska@mlodeglowy.pl

Sławomir Prusakowski

Współautor oraz ekspert prowadzący szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

Psycholog, trener, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS, doradca. Swoją przygodę z edukacją rozpoczął od uczestniczenia w Projekcie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Młodzi Wolontariusze” w którym nauczył się jak wiele młodym ludziom mogą dać umiejętności społeczne i doświadczenie pracy grupowej. Od 20 lat jako psycholog i edukator zajmuje się tematyką rozwoju organizacji i konkretnych ludzi, jest współautorem wielu programów rozwojowych uczących kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych. Zajmował się edukacją młodych ludzi i nauczycieli w wielu krajach Europy i USA w ramach programów wspierania Polonii a także pracował z nauczycielami, aby pomóc młodym ludziom na terenach zagrożonych wojną w Ukrainie. Uczy pracy metodami aktywnymi, aby zwiększać skuteczność procesu dydaktycznego. Wspiera w rozwoju organizacje pozarządowe i sam angażuje się w działania mające na celu wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu min. szkoląc trenerów w programach Edukacji Trenerów Antydyskryminacyjnych. Autor artykułów dotyczących psychologii praktycznej do czasopism branżowych i wykładów dostępnych na YT. Lubi ludzi.

Marta Jagodzińska

Współautorka Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

Psycholożka, psychoterapeutka systemowa i EMDR, pedagożka wczesnoszkolna i przedszkolna, mama i żona, entuzjastka gór i biegania. Od 2010 roku pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz całymi rodzinami. Od 2016 roku prowadzi punkt przedszkolny Empatia. Od września 2023 współtworzy kolejną placówkę przedszkolną. Stworzyła ebooka „O adaptacji z Empatią czyli jak w empatyczny sposób przejść przez proces adaptacji przedszkolnej”.

Aleksandra Kuberska

Współautorka Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

Nauczyciel, magister psychologii, psycholog pozytywny, trener FamilyLab, praktyk Kids’ Skills, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, konsultant rodziców w nurcie rodzicielstwa bliskości, uczestniczka niezliczonej liczby szkoleń NVC, absolwentka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Współtworzę dwa Przedszkola Niepubliczne Żyrafa w Gdańsku oraz Emocjonalia.pl. Prywatnie żona Kamila i bliskościowa mama Tosi.

Angelika Friedrich

Współautorka Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

Działaczka społeczna, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach i założycielka Nastoletniego Azylu (inicjatywy psychoedukacyjnej). W 2023 roku znalazła się w gronie finalistów i finalistek listy „25 under 25” Forbesa w kategorii „Pozytywny Wpływ”. Współpracuje z naukowcami przy RESQL (system zapobiegania przemocy w szkole). Jej głównym zainteresowaniem jest psychiatria dziecięca i młodzieżowa. Jest bohaterką książki Justyny Sucheckiej pt. „Nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze” oraz kampanii „Młode Głowy”.

Weronika Snoch

Współautorka Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

Działaczka społeczna, studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, członkini „Nastoletniego Azylu” – inicjatywy edukacyjnej w zakresie zdrowia psychicznego, członkini Zespołu Parlamentarnego ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, bohaterka kampanii MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej.

Aleksandra Piotrowska

Ekspertka prowadząca szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego

Doktor psychologii. Pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie na emeryturze), konsultant dla rodziców i nauczycieli. Współdziała jako społeczny doradca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka i Rzecznikiem Praw Dziecka (w latach 2008–2018). Zajmuje się także propagowaniem wiedzy psychologicznej współpracując w tym zakresie jako ekspert z prasą, a także ze stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi. Autorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich. Matka dwojga dzieci i babcia czworga wnucząt.

Konrad Ciesiołkiewicz

Ekspert prowadzący szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego

Prezes Fundacji Orange, zajmującej się edukacją informacyjną, medialną i cyfrową dzieci i młodzieży oraz wspieraniem nauczycielek, nauczycieli oraz liderek i liderów społeczności lokalnych. Od lat związany jest także z Fundacją Dorastaj z Nami udzielającej pomocy psychologicznej, edukacyjnej, prawnej i socjalnej dla dzieci z rodzin, w których rodzic zginął lub utracił zdrowie pełniąc służbę publiczną. Z wykształcenia jest psychologiem, politologiem, doktorem nauk społecznych. Laureat Nagrody im. Janusza Korczaka w 2023 roku w kategorii osoby publiczne.

Jakub Kuś

Ekspert prowadzący szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego

Doktor psychologii, prodziekan ds. studenckich Wydziału Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka i relacje międzyludzkie. W pracy naukowej koncentruje się przede wszystkim na tym, w jaki sposób korzystanie z internetu oddziałuje na sferę emocjonalną, poznawczą i moralną człowieka. W ostatnim czasie bada zjawisko rozproszenia odpowiedzialności on-line oraz dynamikę procesu uwewnętrzniania autoprezentacji. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Na wrocławskim Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS jest kierownikiem kursów „Psychologia nowych technologii” oraz „Psychologia osobowości”. Prowadzi także zajęcia z zakresu psychologii społecznej oraz psychometrii.

Magdalena Bigaj

Ekspertka prowadząca szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego

Założycielka i prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa i autorka książki „Wychowanie przy ekranie. Jak przygotować dziecko do życia w sieci?” (Wydawnictwo W.A.B.). Medioznawczyni, badaczka i działaczka społeczna. Pomysłodawczyni i współautorka pierwszego w Polsce „Ogólnopolskiego badania higieny cyfrowej osób dorosłych”. Członkini Komitetu Dialogu Społecznego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w którym zasiada w zespole ds. edukacji oraz Rady Programowej Fundacji Orange. Autorka licznych tekstów w mediach branżowych i ogólnopolskich poświęconych wpływowi nowych technologii na społeczeństwo. Umieszczona na liście 100 Kobiet Roku 2022 przez magazyn Forbes Woman oraz na „Liście 100 zasłużonych dla edukacji cyfrowej w 2023 roku”. Mama trójki dzieci.

Przemysław Staroń

Ekspert prowadząc szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego

Psycholog, wykładowca, trener i edukator, autor bestsellerowej serii “Szkoła bohaterek i bohaterów”. Nagrodzony przez Komisję Europejską twórca Zakonu Feniksa, tutor ponad 50 olimpijczyków z filozofii. Nauczyciel Roku 2018, finalista Global Teacher Prize 2020, Digital Shaper 2020, Członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050. Twórca #utrzy, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” i konkursie o Nagrodę im. Janusza Korczaka, nagrodzony LGBT+ Diamond 2019 Polish Business Award, zasiada w Radzie Mentorskiej Funduszu Stypendialnego Fundacji Rafała Brzoski.

Igor Rotberg

Ekspert prowadzący szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego

Psycholog, psychotraumatolog, certyfikowany psychoterapeuta. Prowadzi szkolenia z zakresu psychoterapii i wykłady psychologiczne, a także konsultacje oraz grupy ćwiczeniowo-konsultacyjne dla psychoterapeutów z zakresu praktycznego zastosowania integracyjnej terapii osób po traumie i osób z zaburzeniami osobowości. Autor książek traktujących o psychoterapii oraz artykułów popularno-naukowych, propagujących wiedzę z zakresu współczesnej psychologii.

Joanna Flis

Współautorka Złotego Standardu Pomocy Psychologicznej towarzyszącego programowi profilaktycznemu Godzina dla MŁODYCH GŁÓW oraz współtwórczyni narzędzia badawczego i ekspertka w projekcie MŁODE GŁOWY.

Psycholożka o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia, pedagożka resocjalizacyjna, pedagożka prewencji patologii społecznej, psychopedagożka. Specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, psychoterapeutka systemowa, doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim. Członkini Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.  Autorka książek „Współuzależnieni”, „Co ze mną nie tak” „Madame Monady – po dorosłemu” i podcastu Madame Monday.

Michał Rosiak

Ekspert prowadzący szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego

Psycholog z wykształcenia, dziennikarz z doświadczenia, ojciec z wyboru, edukator z powołania. Dumny członek zespołu CERT Orange Polska, współautor m.in. CyberTarczy i Bezpiecznego Startera. Konsekwentnie edukuje internautów w zakresie bezpieczeństwa w internecie – słowem, obrazem i technologiami. Na co dzień bezpieczniak, hobbystycznie – gadżeciarz. Kolejne gadżety, które testuje, dodają mu energii do życia, a wrażeniami dzieli się na łamach bloga. W wolnym czasie czyta na Kindlu, ogląda seriale, spędza czas z synami. Gdy robi się ciepło, wybiega na boisko i sędziuje futbol amerykański.

Michał Kociankowski

Szef zespołu prowadzącego ewaluację Programu Profilaktycznego

Studiował filozofię i pedagogikę, ukończył studia pedagogiczne na kierunku pedagogika terapeutyczna. Od 1996 roku zajmuje się badaniami postaw i motywacji. Jego pierwsze projekty badawcze dotyczyły leczenia chorób przewlekłych (cukrzyca, choroby dermatologiczne), później zajmował się badaniami postaw konsumenckich, ale także badaniami związanymi ze zdrowiem. Od 2010 roku dużą część jego aktywności badawczej stanowią tematy edukacji i potrzeb uczniów, prowadził ponad 200 projektów w tej dziedzinie. Od 2004 roku popularyzuje wysokie standardy metodologiczne badań rynkowych i społecznych prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych SGH, w programach szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Badań Rynku i Opinii (PTBRiO) oraz programach szkoleniowych Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. W roku 2018 otrzymał nagrodę „Archetyp Strażnika” na 25-lecie PTBRiO. W latach 2008-2018 był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, przez wiele lat prowadził dział szkoleń Towarzystwa i Szkołę Badań Rynku PTBRiO. W roku 2013 był przewodniczącym rady programowej Kongresu PTBRiO, Obecnie jest członkiem Rady Edukacyjnej SKM SAR, a także członkiem Komisji Arbitrażowej PTBRiO.
Od 2009 roku współtworzy polską edycję największego na świecie konkursu efektywności marketingowej EFFIE. Od 2019 roku jest członkiem komitetu organizacyjnego EFFIE Polska, który corocznie koordynuję ewaluację ponad 200 zgłoszeń. Był jurorem konkursu na poziomie krajowym, europejskim i światowym.
Prowadzi pracownię badań i rozwiązań Synergion.


Dołącz do naszego programu!

Rozwijaj umiejętności uczniów i wspieraj ich w radzeniu sobie z wyzwaniami zdrowia psychicznego.

Zarejestruj szkołę

Q&A

Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, dowiedz się więcej w naszym dziale Pytania i Odpowiedzi (Q&A). Jesteśmy tu, aby służyć pomocą!

Dowiedz się więcej