Polityka prywatności

Wprowadzenie

Celem Polityki Prywatności jest poinformowanie Użytkowników o tym, jakie dane osobowe zbieramy, dlaczego je zbieramy, jak je wykorzystujemy i jakie mają prawa w związku z tymi danymi.

Polityka Prywatności dotyczy Projektu Fundacji UNAWEZA „Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, w szczególności Programu Profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”. Szczegóły dotyczące Projektu i Programu zostały zawarte na stronie www.mlodeglowy.pl  

Podanie danych osobowych oraz udzielenie innych informacji jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji Programu Profilaktycznego w stosunku do Użytkownika. 

Administrator Danych oraz podmioty wykonujące świadczenia na zlecenie Administratora.

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja UNAWEZA z siedzibą w Warszawie przy ul. Barszczewskiej 11/2.

Administrator Danych może zlecać niektóre czynności w zakresie obsługi technicznej, gromadzenia lub przetwarzania danych osobom trzecim (np. Formspark); jednak osoby te nie mają prawa korzystać z tych danych w jakikolwiek sposób oraz są zobowiązane zapewniać wysoki poziom ochrony danych.

Jakie Dane Zbieramy

Za pośrednictwem niniejszego formularza zbieramy następujące dane, w tym dane osobowe:

1. nazwa szkoły

2. adres, ulica, kod pocztowy, miejscowość

3. województwo

4. imię i nazwisko dyrektora szkoła

5. adres mailowy dyrektora szkoły

6. nr kontaktowy szkoły

7. imię i nazwisko lidera, odpowiedzialnego za rejestrację i prowadzenie Programu Profilaktycznego w szkole,

8. służbowy adres mailowy lidera,

9. typ szkoły: 1) podstawowa, 2) ponadpodstawowa, 3) inna (do uzupełnienia, np. zespół szkół, technikum, szkoła integracyjna),

10. informacje związane z uczestnictwem we wcześniejszych edycjach Programu Profilaktycznego, oraz zakresem objęcia Programem w kolejnej jego edycji, 11. inne informacje niestanowiące danych osobowych.

Dlaczego Zbieramy Dane

Dane są zbierane w celu realizacji Programu Profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników w celu wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym usług związanych z rejestracją do Programu Profilaktycznego oraz realizacją Programu Profilaktycznego oraz w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie w przypadku istnienia stosownej podstawy prawnej do takiego przetwarzania.

Nie udostępniamy danych osobowych żadnym stronom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika, chyba że wymaga tego prawo. Jednak korzystamy z zewnętrznych dostawców usług, w tym narzędzi informatycznych, usług w chmurze w celu ułatwienia gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych.

Jak Gromadzimy i Przetwarzamy Dane

W przypadku rejestracji szkoły do Programu Profilaktycznego Użytkownik, zgłaszający szkołę do Programu Profilaktycznego (uprawniony nauczyciel, pełniący z reguły rolę lidera na terenie szkoły) podaje swoje dane osobowe, których zakres został określony w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej serwisu.

Ponadto w trakcie realizacji Programu Profilaktycznego osoba rejestrująca udostępni swoje inne dane lub dane innych osób (np. nowego lidera, innych nauczycieli, dyrektora szkoły), jeśli będzie to niezbędne dla realizacji programu profilaktycznego. Zakres danych, o których mowa w tym przepisie może być szerszy, niż określony w ## 3. Osoby te zostaną poinformowane o celach gromadzenia tych danych i ich zakresie oraz wyrażą na to zgodę. 

Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami wydanymi na jego podstawie.

Dane będą przechowywane w okresie realizacji niniejszej oraz każdej kolejnej edycji programu profilaktycznego. Informacje dotyczące trwania Programu Profilaktycznego będą znajdowały się na stronach serwisu mlodeglowy.pl 

Administrator przetwarzał będzie dane osobowe w szczególności w następującym zakresie: rejestracji do Programu Profilaktycznego, przesyłania informacji, materiałów edukacyjnych, raportów, w ramach realizacji Programu Profilaktycznego, sporządzania analiz, programów, statystyk i ocen na potrzeby programu profilaktycznego, utrzymywania bezpośredniego kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podmiotami zarejestrowanymi do Programu Profilaktycznego.

Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi w dowolnym momencie przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo Danych

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności Użytkowników. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Użytkowników.

Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy aktualizować naszą Politykę Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.