Nasz Złoty Standard składa się z 10 kluczowych elementów, które powstały na bazie analizy potrzeb nauczycieli i specjalistów szkolnych. Chcieliśmy odpowiedzieć na podstawowe wyzwania, które wiążą się z dbaniem o dobrostan psychiczny uczniów w kontekście szkolnym.

Nasza propozycja to jedynie punkt wyjścia, zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzeby uczniów i uczennic są różnorodne i zmiennie. Jednakże to, co przedstawiamy, skupia się na organizowaniu wsparcia zdrowia psychicznego w szkole, działaniach profilaktycznych oraz reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Poniżej znajdziesz konkretne, praktyczne rozwiązania, narzędzia i inspiracje, które mogą posłużyć Ci w pracy.

To, co tworzymy, opieramy na długoletnim doświadczeniu nauczycieli oraz ekspertów zajmujących się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. To także efekt zbierania najlepszych praktyk od pracowników oświaty. Mamy przekonanie, że poniższa propozycja może stanowić podstawowe wsparcie dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, pomagając im rozwijać się w korzystnym otoczeniu szkolnym.

Poniżej znajdziesz wykaz 10 kluczowych elementów naszego Złotego Standardu. Każdemu z tych elementów towarzyszy instrukcja użytkowania oraz propozycja, w jaki sposób można je wprowadzić i wykorzystać w szkolnym otoczeniu. Choć zdajemy sobie sprawę, że niektóre z tych elementów mogą Ci być już znane, naszą intencją jest stworzenie spójnych i ujednoliconych praktyk, szczególnie w kontekście współpracy w ramach projektu profilaktycznego MŁODE GŁOWY.

Naszym celem jest, aby w sieci szkół uczestniczących w projekcie, działać na rzecz zdrowia psychicznego młodych, korzystając z tych samych standardów postępowania. Dążymy do tego, aby w każdym kolejnym roku praca opierała się na spójnych zasadach, co pozwoli na efektywną komunikację i skoordynowane działania. Projekt MŁODE GŁOWY to inicjatywa długofalowa, mamy nadzieję, że propozycje Złotego Standardu będą się rozwijać wraz z nim.

10 ELEMENTÓW ZŁOTEGO STANDARDU

1. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Przypominamy obowiązujące przepisy prawa oświatowego i przepisów wykonawczych, które powinny być standardem w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego i pomocy psychologicznej. Przygotowaliśmy również zbiór informacji na temat tej funkcji szkoły – definicje, formy i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce. Możesz go traktować jak przypomnienie, lub uzupełnić dzięki niemu podstawową wiedzę na temat zadań szkoły. Do słowniczka dołączony jest załącznik, będący graficznie opracowanym skrótem z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 22 lipca 2022 r. (Załącznik Złoty Standard 1)

2. Wzory zgód na kontakty dziecka z psychologiem/pedagogiem szkolnym

W Złotym Standardzie stworzyliśmy wzory zgód na kontakty dziecka z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Jesteśmy głęboko przekonani, że to istotne narzędzie, którego brakuje w wielu placówkach edukacyjnych. Tworząc te wzory, współpracowaliśmy z doświadczonymi psychologami szkolnymi oraz Naczelną Izbą Adwokacką. Naszym priorytetem było zapewnienie profesjonalnego, bezpiecznego i praktycznego charakteru tych narzędzi.

Wzory zgód, które oferujemy, zostały stworzone z myślą o dostosowaniu ich do różnych potrzeb. Mają one na celu ułatwienie procesu kontaktu dziecka z psychologiem lub pedagogiem szkolnym. Każdy z naszych wzorów jest elastyczny i może być edytowany według potrzeb szkoły. Znajdziesz je w załączniku, gotowe do edycji i wykorzystania w praktyce (Załącznik Złoty Standard 2a oraz 2b). Wierzymy, że to narzędzie pomoże zwiększyć efektywność współpracy między uczniami a specjalistami.

3. Arkusz do sieciowania szkoły z innymi instytucjami

Sieciowanie instytucji, zwane także networkingiem instytucji, to proces nawiązywania i rozwijania relacji oraz współpracy między różnymi instytucjami lub organizacjami. Celem tego procesu jest wykorzystanie wzajemnych zasobów, kompetencji i doświadczeń w dla osiągnięcia wspólnych celów lub rozwiązania konkretnych problemów. W kontekście szkół i zdrowia psychicznego młodzieży, sieciowanie instytucji oznacza nawiązywanie strategicznych partnerstw i współpracy między szkołami a innymi podmiotami, takimi jak placówki zdrowia, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, firmy czy inne instytucje edukacyjne. Współpraca ta może obejmować wymianę informacji, zasobów, metodyk pracy oraz tworzenie wspólnych programów czy projektów mających na celu wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi. Sieciowanie instytucji pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, uniknięcie duplikacji działań oraz skoncentrowanie wysiłków na efektywnym działaniu. To także sposobność do tworzenia więzi między różnymi instytucjami, co może przyczynić się do zwiększenia jakości i zakresu usług oferowanych młodzieży oraz poprawy jej dobrostanu psychicznego.

W załączniku znajdziesz dwa arkusze do sieciowania szkoły z innymi instytucjami. Jeden ma charakter informacyjny (Załącznik Złoty Standard 3) i pomoże wzmocnić świadomość pracowników szkoły, z jakimi innymi instytucjami i w jakim zakresie mogą współpracować na rzecz zdrowia psychicznego młodych. A drugi (Załącznik Złoty Standard 4) pozwoli twojej szkole zbudować własną sieć wsparcia w środowisku lokalnym.

4. Test przesiewowy w kierunku depresji

Testy przesiewowe w szkole dotyczące zdrowia psychicznego odgrywają kluczową rolę w trosce o dobrostan uczniów. Oto kilka powodów, dlaczego których są one ważne:

Wczesna interwencja: Testy przesiewowe pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych problemów zdrowia psychicznego u uczniów. Dzięki temu można szybko zareagować i zainicjować odpowiednie wsparcie, zanim problemy się pogłębią.

Zapobieganie kryzysom: Identyfikacja wczesnych oznak trudności emocjonalnych czy zachowań problematycznych pozwala na zapobieganie kryzysom i poważniejszym problemom zdrowotnym w przyszłości.

Wspieranie uczniów: Testy przesiewowe mogą pomóc w określeniu, którzy uczniowie mogą potrzebować dodatkowego wsparcia emocjonalnego czy psychologicznego. To umożliwia dostosowanie odpowiednich działań i usług na rzecz ich zdrowia psychicznego.

Edukacja i świadomość: Przeprowadzenie testów przesiewowych w szkole może zwiększyć świadomość uczniów na temat zdrowia psychicznego i wskazać, że szkoła jest miejscem, gdzie można szukać pomocy w trudnych chwilach.

Redukcja stygmatyzacji i normalizacja: Regularne przeprowadzanie testów przesiewowych może pomóc w destygmatyzacji problemów zdrowia psychicznego. Pokazuje, że szkoła traktuje ten obszar równie poważnie jak zdrowie fizyczne.

Wsparcie dla nauczycieli i personelu: Testy przesiewowe mogą dostarczyć nauczycielom i innym pracownikom szkoły informacji o uczniach, którzy mogą wymagać dodatkowego wsparcia. To pozwala na lepsze zrozumienie i reagowanie na potrzeby uczniów.

Ułatwienie komunikacji: Testy przesiewowe mogą stanowić punkt wyjścia do rozmów z uczniami i ich rodzicami na temat zdrowia psychicznego. Wspiera to otwartą komunikację i tworzy atmosferę zaufania.

W tej części znajdziesz test przesiewowy w kierunku depresji (Adnotacja nr 1).

5. Test przesiewowy w kierunku ryzykownego korzystania z sieci

W tej części znajdziesz test przesiewowy w kierunku uzależnienia od internetu (Adnotacja nr 2).

6. Instrukcje zapoznawania uczniów i rodziców z psychologiem i pedagogiem szkolnym

W ramach Złotego Standardu przykładamy szczególną wagę do wprowadzenia instrukcji, zgodnie z którą nauczyciele i wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Wiele placówek edukacyjnych boryka się z takim problemem, że uczniowie nie są wystarczająco zaznajomieni z rolą oraz funkcjami profesjonalistów od zdrowia psychicznego. Często brakuje im świadomości tego, kiedy i w jaki sposób można się z nimi skonsultować.

Naszym celem jest zbudowanie świadomości wśród uczniów i rodziców na temat dostępności psychologów i pedagogów szkolnych jako wsparcia w kwestiach zdrowia psychicznego i innych aspektów edukacyjnych. Dlatego też wprowadzamy instrukcje (Załącznik Złoty Standard 5), które krok po kroku wyjaśniają, jak nawiązać kontakt, kiedy można się spodziewać wsparcia, jakie tematy mogą być poruszone, a także jakie korzyści płyną z korzystania z ich pomocy.

Ważne jest, aby uczniowie i ich rodzice czuli się swobodnie i wiedzieli, jakie korzyści mogą wyniknąć z takiej interakcji. Poprzez udostępnienie jasnych instrukcji, dążymy do stworzenia atmosfery zaufania i akceptacji. Chcemy, aby uczniowie mieli dostęp do specjalistycznej pomocy, gdy jej potrzebują, oraz aby rodzice mogli skorzystać z wiedzy i wsparcia specjalistów w procesie wychowania swoich dzieci. To kluczowy krok w zapewnieniu zdrowego rozwoju uczniów i ich dobrego samopoczucia w środowisku szkolnym.

7. Niezbędnik zdrowia psychicznego

Niezbędnik zdrowia psychicznego stanowi zestaw podstawowych zasad postępowania, mających na celu troskę o zdrowie psychiczne zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jest to swoisty zestaw wytycznych, które mogą służyć jako źródło inspiracji do podejmowania różnorodnych działań na rzecz poprawy dobrostanu emocjonalnego. Ten Niezbędnik (Załącznik Złoty Standard 6) jest mapą, wskazującą drogę ku zdrowiu psychicznemu. Zawiera praktyczne wskazówki, jak tworzyć w szkole warunki wspierające zdrowie psychiczne.

8. Wzór procedury postępowania w sytuacji kryzysowej

Otrzymasz także w załączeniu (Załącznik Złoty Standard 7) opracowane przez praktyków oraz Naczelną Radę Adwokacką wzory procedury postępowania w sytuacji kryzysowej w szkole. Często pracownicy oświaty w takich trudnych sytuacjach mają wątpliwości co do tego, jak powinna wyglądać taka procedura krok po kroku. Dlatego stworzyliśmy to narzędzie, aby dostarczyć jasnych wytycznych i wskazówek, które pomogą działać skutecznie i spokojnie w przypadku kryzysu. To cenne narzędzie, które może znacząco zwiększyć pewność i gotowość personelu szkoły do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

9. Wzór pakietu pomocowego dla rodziców/opiekunów dziecka w kryzysie psychicznym

Przygotowaliśmy specjalnie dla ciebie wzór pakietu pomocowego dla rodziców dziecka w kryzysie psychicznym (Załącznik Złoty Standard 8). Ten pakiet może być przekazywany rodzicom, którzy stają w obliczu trudnej sytuacji związanej ze zdrowiem psychicznym ich dziecka. Zawiera on istotne informacje na temat radzenia sobie w takiej sytuacji oraz jak szukać pomocy. Ten pakiet pomocowy jest elastyczny i dostosowywalny -– możesz go dowolnie edytować, dodając lokalne informacje, aby jeszcze lepiej odpowiadał potrzebom rodziców i dzieci w Twoim obszarze. To narzędzie naszym zdaniem jest cenne, bo pomaga rodzicom poczuć się bardziej pewnie i zorientować się, jak wspierać swoje dziecko w trudnych chwilach.

10. Zestaw Graficznych Narzędzi Wspierających Zdrowie Psychiczne

Przygotowaliśmy Zestaw Graficznych Narzędzi Wspierających Zdrowie Psychiczne w postaci wlepek, które zostaną dostarczone do wszystkich szkół uczestniczących w projekcie (Załącznik Złoty Standard 9). Te wlepki mają za zadanie wspomóc szkoły w tworzeniu środowiska sprzyjającego dobremu zdrowiu psychicznemu. To małe, ale znaczące narzędzia, które mogą przyczynić się do wzmacniania świadomości uczniów i personelu szkolnego na temat zdrowia psychicznego oraz dostępnych źródeł wsparcia. Te wlepki to swoisty znak, że szkoła angażuje się w troskę o dobrostan emocjonalny uczestników, tworząc otoczenie, w którym każdy może poczuć się bezpieczny i wspierany.

Powiązane tematy