Udostępnij artykuł:

Pandemia, wojna w Ukrainie, błyskawicznie rozwijające się nowe technologie – to tylko kilka przyczyn tak złego stanu psychicznego dzieci i młodzieży, ale też nas, dorosłych. Zmęczeni, przestraszeni i sfrustrowani – nie jesteśmy w stanie zaoferować swoim podopiecznym odpowiedniego wsparcia. W Polsce podejmuje się wiele działań na rzecz poprawy i dostępności opieki psychologicznej i psychiatrycznej, ale to za mało. Potrzeba szerszego społecznego poczucia odpowiedzialności.

Kryzys psychiczny młodych wynika nie tylko z tego, że system nie działa, ale też z tego, że ludzie nie działają, na własnym podwórku. Zmiana jest jednak możliwa.

Kto może pomóc

Projekt MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym jest właśnie takim działaniem, a Program Profilaktyczny Godzina dla Młodych Głów ma szansę stać się realnym, merytorycznym i bezpłatnym wsparciem dla szkół. Autorkami programu są specjalistki: Aleksandra Kuberska i Marta Jagodzińska z emocjonalia.pl; Weronika Snoch i Angelika Frierdrich z Nastoletni Azyl oraz Justyna Żukowska-Gołębiewska, psycholożka, reprezentantka  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów, przy wsparciu Aleksandry Rodzewicz z #Facetka z Poradni i Marty Ciastoch, koordynatorki Projektu MŁODE GŁOWY. Istotą profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w pierwszym półroczu realizacji Programu będzie Pierwsza Pomoc Psychologiczna (PPP), rozumiana tak, jak sugeruje WHO, Sphere Project i IASC.

To humanitarna, wspierającą reakcja na drugiego człowieka, który cierpi i może potrzebować pomocy. Zamiennie nazywana jest pierwszą pomocą emocjonalną. PPP można też opisać jako psychiczną stabilizację osoby po doświadczeniu obciążającej psychicznie sytuacji, poprzez doraźne przywrócenie jej możliwości działania (poczucia sprawczości i kontroli nad sytuacją).

Ważne dla definicji pierwszej pomocy psychologicznej jest to, że może ona być udzielana przez osoby, które nie są specjalistami w zakresie zdrowia psychicznego, a nawet przez osoby, które przypadkowo znalazły się na miejscu zdarzenia.

Dla niektórych specjalistów zdrowia psychicznego takie rozumienie PPP może wymagać rozróżnienia, co wchodzi w skład pierwszej pomocy psychologicznej, a co jest już działaniem w ramach interwencji kryzysowej.

Uznaje się co najmniej trzy definicje pierwszej pomocy psychologicznej. Pierwsza porównuje ją z pierwszą pomocą przedmedyczną. W najwęższym rozumieniu PPP to wyłącznie działania podejmowane na miejscu zdarzenia, np. uspokajanie ucznia po doświadczeniu sytuacji potencjalnie kryzysowej, do momentu, gdy zjawi się np. jego rodzic lub odpowiednie służby ratunkowe, jeśli sytuacja jest poważna. W szerszym ujęciu PPP jest działaniem podejmowanym przez profesjonalistów i nieprofesjonalistów, tuż po zdarzeniu kryzysowym lub w niedalekiej odległości czasowej od zdarzenia, jako pierwsze działanie wobec ofiary. Wówczas zakłada się istnienie płynnej granicy pomiędzy pierwszą pomocą psychologiczną a interwencją kryzysową. Ostatnie podejście stawia znak równości pomiędzy pierwszą pomocą psychologiczną a interwencją kryzysową.

W naszym rozumieniu Pierwsza Pomoc Psychologiczna, to ta udzielana przez nieprofesjonalistę, zgodnie z definicją WHO i UNICEF. Oznacza zapewnienie praktycznej opieki i wsparcia, które nie jest natarczywe; ocenę potrzeb i obaw; pomoc ludziom w zaspokojeniu podstawowych potrzeb; wysłuchanie potrzebujących wsparcia, ale nie naciskanie na nich, by mówili; pocieszanie i pomoc w uzyskaniu informacji, usług i wsparcia społecznego; ochrona tych osób przed dalszą krzywdą.

A czym, w naszym rozumieniu, PPP nie jest? Nie jest to aktywność tylko dla profesjonalistów, ani doradztwo zawodowe, ani debriefing psychologiczny (technika wsparcia dla zespołów ratunkowych po zdarzeniach traumatycznych). Nie jest to prośba o analizę tego, co danej osobie się przydarzyło, ani o uporządkowanie czasu i wydarzeń.

Choć Pierwsza Pomoc Psychologiczna wiąże się z gotowością̨ do wysłuchania czyjejś historii, nie polega na wywieraniu presji, by opowiadać o swoich uczuciach i reakcjach na dane zdarzenie.

PROGRAM DZIAŁANIA

Jak zaleca UNICEF, kiedy chcemy udzielić PPP, podejmijmy trzy kroki: LOOK, LISTEN, LINK. Kolejno: POPATRZ (oceń sytuację i zagrożenia, uzyskaj informacje o zdarzeniu), POSŁUCHAJ (słuchaj aktywnie, zrozum uczucia drugiej osoby, uspokój osobę w kryzysie, zapytaj o jej potrzeby), POŁĄCZ (udostępnij odpowiednie informacje, usługi i inne źródła pomocy).

Zawarte w naszych scenariuszach ćwiczenia, w pierwszym półroczu, w ramach Programu Profilaktycznego, mają wzmocnić u dzieci i młodzieży samoświadomość rozpoznawania emocji w swoim ciele, myślach i zachowaniu. Wspomóc nabywanie i rozwijanie umiejętności nazywania potrzeb stojących za emocjami oraz wzmocnić umiejętności oceny natężenia potrzeb i rozpoznawania związanych z nimi granic, a co się z tym wiąże – rozwijanie kompetencji komunikowania tego, co czują i czego doświadczają uczniowie. Chcemy więc przygotować uczniów do korzystania z Pierwszej Pomocy Psychologicznej, a nauczycieli i rodziców do jej prawidłowego udzielania.

W drugim półroczu tematami będą: higiena cyfrowa i bezpieczeństwo w sieci. Raport badania MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym, podaje, że wśród ankietowanych uczniów co drugi (49,1 proc.) dokonuje zakupów w grach, 54,1 proc. ogląda galę FAME MMA. Co trzeci przebadany uczeń (39,5 proc.) ogląda w sieci materiały prezentujące przemoc, a co piąty uczeń (20,7 proc.) ogląda pornografię. Blisko połowa uczniów biorących udział w badaniu (49,8 proc) w ciągu ostatniego miesiąca doświadczyła hejtu w sieci, a w 42,6 proc. przypadków hejt dotyczył wyglądu fizycznego.

Wyniki badania uwidaczniają też, że profilaktyka zdrowia psychicznego młodych musi obejmować e-uzależnienia oraz niebezpieczne zachowania w sieci. Cenne są dla nas rekomendacje tworzenia programów profilaktycznych (M. Rowicka, 2018), zalecające zwiększanie u dzieci i młodzieży kompetencji: radzenia sobie z emocjami i stresem; porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych; podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów; twórczego i krytycznego myślenia;  samoświadomości i empatii (Botvin, Schinke, Epstein i Diaz, 1994).

Naukowe rozumienie profilaktyki w wymienionych obszarach wykracza poza ramy samych oddziaływań czy strategii. Tu cenny jest tzw. model biopsychospołeczny, który skupia się na biologicznych, psychologicznych (indywidualne), społecznych i środowiskowych wymiarach czynników chroniących i czynników ryzyka (Gabrhelík, 2016). Aby program profilaktyczny był skuteczny, niezbędne jest tworzenie go zgodnie z metodologicznymi standardami i powinien: mieć odpowiednią zawartość merytoryczną; być skierowany do odpowiedniej grupy odbiorców; mieć odpowiednią formę i być ewaluowany.

Analiza czynników ryzyka i analizy skuteczności różnych programów profilaktycznych (i pojedynczych strategii) wskazuje na umiejętności, których rozwój ma (lub może mieć) pozytywny wpływ na brak lub obniżone angażowanie się w aktywności online. Należą do nich (M. Rowicka): umiejętności związane z używaniem internetu; umiejętności związane z radzeniem sobie ze stresem i emocjami: rozwijanie adaptacyjnych strategii radzenia sobie z trudnościami; umiejętności interpersonalne: wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej; nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych w życiu realnym i umiejętność uczestniczenia/organizowania czasu z rówieśnikami/innymi osobami; umiejętności związane z planowaniem.

Badacze zwracają również uwagę na rolę rozwoju kompetencji rodzicielskich, jak: umiejętności komunikacyjne pomiędzy rodzicem/opiekunem, a  dzieckiem, zwiększenie czasu spędzanego z dzieckiem, rozumienie potrzeb dziecka i wspieranie rozwoju psychicznego rodzica (Lin i Gau, 2013); umiejętności związane z kontrolą/monitorowaniem używania internetu, ale także zrozumienie potrzeb związanych z korzystaniem z internetu (Wu i in., 2013). Monitorowanie powinno polegać na ustaleniu przejrzystych zasad korzystania z sieci (dotyczących np. czasu, miejsca), rozmawianiu o tym, co daje, a co odbiera internet (Kalmus, Blinka i Ólafsson, 2013).

W jednym z badań przeanalizowano skuteczność sześciu strategii: angażowanie się w adaptacyjne zajęcia alternatywne; postrzegany koszt grania;  rozmowa z innymi; edukacja; monitoring rodzicielski; ograniczenie dostępu do środków (Xu, Turel i Yuan, 2012). Okazały się one ważne w dobrze zaprojektowanych działaniach profilaktycznych, min. e-uzależnień.

Oprócz Programu Profilaktycznego Projekt Młode Głowy niezbędne będą też webinary i szkolenia dla rodziców, podnoszące ich kompetencje rodzicielskie – niezbędne do osiągnięcia zamierzonych przez program efektów. Rodzice to osoby, do których młodzi ludzie zwracają się z problemami w pierwszej kolejności. Prawdopodobnie więc młody człowiek zachęcony na lekcji do udziału w Programie Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW, będzie chciał sprawdzić swoje nowe umiejętności. Warto, by w domu czekał na niego świadomy i otwarty na dialog rodzic. Podobnie myślimy o przygotowaniu nauczycieli.

Tworząc Program Profilaktyczny w ramach Projektu MŁODE GŁOWY, zależało nam przede wszystkim na bezpieczeństwie emocjonalnym dzieci i młodzieży. Dlatego też zawarte w scenariuszach ćwiczenia oraz treści poddane zostaną również recenzji psychologów zrzeszonych w Sekcji Oświaty przy Ogólnopolskim Związku Zawodowym Psychologów. Praktycy od lat pracujący w oświacie dokonają analizy materiałów od strony merytorycznej (aktualnej wiedzy naukowej), ale także praktycznej, tak, aby prowadzone lekcje były jak najbardziej efektywne i bezpieczne pod względem psychologicznym. Ogólnopolski Związek Zawodowy objął opieką merytoryczną treści przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy więc szkoły do udziału w projekcie.

Powiązane tematy