Spis treści:

Udostępnij artykuł:

Status na dzień 1 października 2023 r.

W nawiązaniu do oświadczenia naszej Fundacji z dnia 6 kwietnia 2023 roku (https://www.unaweza.org/aktualnosci/oswiadczenie-fundacji-unaweza/), które dotyczy bezpodstawnego i wyprowadzającego opinię publiczną w błąd stanowiska Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka w sprawie projektu „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” poniżej przedstawiamy status działań podjętych przez Fundację:

  • Po wydaniu oświadczenia Fundacji odpowiadającego na bezpodstawne i szkalujące dobre imię Fundacji i osób z nią współpracujących zarzuty, w dniu 12 kwietnia 2023 r. skierowaliśmy do pana Rzecznika oficjalne wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych Fundacji oraz do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez usunięcie wszystkich godzących w dobra osobiste Fundacji treści dotyczące projektu MŁODE GŁOWY z profilu RPD i Twittera (obecnie „X”) w ciągu 3 dni, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  • Pismo to pozostało bez odpowiedzi Rzecznika; również żądania w nim zawarte, czyli usunięcie szkodliwych treści z przestrzeni publicznej nie spotkało się z żadną aktywnością ze strony pana Mikołaja Pawlaka;
  • W obliczu powyższego złożyliśmy pozew o ochronę dóbr osobistych Fundacji wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczania roszczenia; pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 21 września 2023 r. W pozwie Fundacja domaga się m.in. od pozwanego Mikołaja Pawlaka – Rzecznika Praw Dziecka zaprzestania naruszania dóbr osobistych Fundacji oraz usunięcia skutków tego naruszenia oraz przeprosin.

Jednocześnie raz jeszcze podkreślamy argumenty, które znalazły się w pozwie:

  • Decyzję o zainicjowaniu projektu MŁODE GŁOWY podjęliśmy w obliczu braku wystarczających rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Stan ten jest alarmujący, co potwierdzają m.in. rosnące statystyki dotyczące popełnianych samobójstw, publikowane przez Komendę Główną Policji, stanowi realny problem;
  • Inicjatorem projektu jest Fundacja UNAWEZA. Wykonawcą badania, które z złożenia było podstawą do stworzenia programu profilaktycznego dla szkół, i jednocześnie jedynym podmiotem z dostępem do szczegółowych danych z badania była Fundacja Dbam o Mój Z@sięg.
  • Na żadnym etapie projektu pracownicy i współpracownicy Fundacji UNAWEZA, Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, jak również pracownicy i współpracownicy innych podmiotów zaangażowanych w projekt, nie brali bezpośrednio udziału w przeprowadzanie badań oraz ankiet w szkołach. Zadania te były realizowane wyłącznie przez kadrę pedagogiczną, nauczycieli, którzy zgłosili szkołę do udziału w badaniach. Obowiązek i uprawnienie do weryfikacji osób w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, którego brak dopełnienia bezpodstawnie zarzucił nam Rzecznik, dotyczył wyłącznie dyrektorów i pracowników placówek przeprowadzających badanie. Fundacja UNAWEZA, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg oraz inne podmioty związane z projektem nie były zatem zobowiązane do rejestracji we wskazanym Rejestrze.
  • Wszelkie informacje o charakterze i przebiegu badania oraz całego projektu MŁODE GŁOWY były i są oficjalnie dostępne na stronie internetowej Fundacji UNAWEZA, na stronie mlodeglowy.pl oraz zostały wysłane online do każdej z zarejestrowanych w projekcie szkół, a warunkiem przystąpienia dzieci do badania były zgody rodziców.
  • Wyniki badania w formie raportu zostały opublikowane 17 kwietnia 2023 r. i są ogólnodostępne na stronie www.mlodeglowy.pl. Badanie było dobrowolne i całkowicie anonimowe. Wzięło w nim udział 184.000 młodych osób.
  • TikTok, wymieniony przez Rzecznika jako jedno z „zagrożeń”, był partnerem projektu na etapie badawczym tylko i wyłącznie w zakresie wsparcia komunikacyjnego, z uwagi na szerokie dotarcie do grup docelowych naszego przedsięwzięcia – młodych, rodziców i nauczycieli. TikTok nigdy nie miał dostępu do jakichkolwiek indywidualnych danych zbieranych w toku prowadzonego badania.
  • W oparciu o wyniki badania Fundacja UNAWEZA, przy współpracy szerokiego grona ekspertów tworzących KOALICJĘ DLA MŁODYCH GŁÓW, stworzyła pilotażowy program profilaktyczny: „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”, który będzie realizowany w 1330 szkołach od 10 października 2013 r. Nieprzypadkowo startujemy w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego. Program jest ogólnopolski, dobrowolny i darmowy. Wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. Ma on na celu wprowadzenie działań psychoedukacyjnych podejmowanych według określonego scenariusza, by zapobiegać zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z problemów w ich środowisku.

O kolejnych krokach będziemy informować na bieżąco w kolejnych oświadczeniach i na naszej stronie internetowej.

Martyna Wojciechowska, prezeska Fundacji UNAWEZA

Zarząd Fundacji UNAWEZA

Powiązane tematy

Szukam pomocy: