PRAWA DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE

Internet jest przestrzenią wyjątkowej wolności, w której dzieci niejednokrotnie poruszają się sprawniej niż dorośli. Niestety świat wirtualny jest jednocześnie pełen pułapek, przed którymi musimy chronić młodszych, ustanawiając rozmaite prawa i obowiązki.

Podstawowym prawem przysługującym dzieciom, korzystającym z internetu, jest prawo do prywatności oraz poszanowania godności, m.in. poprzez nienaruszanie tajemnicy korespondencji.

Dzieci w Internecie mają prawo do tego, by czuć się bezpiecznie, co wiąże się z prawem do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania, czy wyzysku, także w celach seksualnych. Dziecko ma również prawo do ochrony wizerunku w Internecie, co oznacza, że  każdorazowe rozpowszechnianie wizerunku wymaga udzielenia przez niego wyraźnego zezwolenia. 

Jakie akty prawne regulują prawa dzieci i młodzieży w internecie?

Prawa dzieci i młodzieży w internecie regulują takie akty prawne jak Konstytucja, Konwencja o prawach dziecka, Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

Co na temat praw dzieci i młodzieży w internecie mówią przepisy?

Przepisy gwarantują następujące prawa i wolności:

 • ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia (art. 47 Konstytucji)
 • wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się  (art. 49 Konstytucji)
 • wolności sumienia i religii (art. 53 Konstytucji)
 • wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 Konstytucji)
 • prawo do zachowania swojej tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska czy stosunków rodzinnych (art. 8 Konwencji o Prawach Dziecka)
 • ochronę życia prywatnego i rodzinnego (art. 16 Konwencji o Prawach Dziecka)
 • ochronę korespondencji, w tym tą prowadzoną w mediach społecznościowych (art. 16 Konwencji o Prawach Dziecka)
 • prawo dostępu do informacji, w tym również pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 17 Konwencji o Prawach Dziecka)
 • ochrony przed różnymi formami przemocy, w tym hejtem (art. 19 Konwencji o Prawach Dziecka)
 • ochrony przed wszelkimi formami wyzysku i nadużyć seksualnych (art. 34 Konwencji o Prawach Dziecka)
 • prawo do ochrony wizerunku (art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
 • „prawo do bycia zapomnianym”, czyli prawo do usunięcia z internetu wszelkich danych Ciebie dotyczących (art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO))

Materiał opracowała Naczelna Rada Adwokacka