PRAWA DZIECI I MŁODZIEŻY W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

Dzieci korzystają z prawa do szczególnej opieki zdrowotnej. Małoletni, którzy ukończyli 16 lat, mają prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.

Dzieciom w czasie choroby przysługuje prawo do szczególnej troski ze strony rodziców i dorosłych, w tym lekarzy. Dzieci przebywające w placówkach medycznych mają prawo do tego, by przebywała z nimi osoba najbliższa, a także prawo do stałego kontaktu z najbliższymi.

Prawo dzieci w zakresie ochrony zdrowia jest poddane wnikliwej uwadze wielu aktów prawnych.

Jakie akty prawne regulują prawa dzieci i młodzieży w placówkach medycznych?

Prawa dzieci i młodzieży w placówkach medycznych regulują takie akty prawne jak Konstytucja, Konwencja o prawach dziecka, Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu, ustawa Prawo oświatowe.

Co na temat praw dziecka, jako pacjenta, mówią przepisy?

Przepisy gwarantują każdemu dziecku prawo do:

 • ochrony zdrowia poprzez dostęp do darmowego lekarza (art. 68 Konstytucji, art. 24 Konwencji o Prawach Dziecka)
 • leczenia w sposób zgodny z aktualną wiedzą lekarzy, w odpowiednich do tego warunkach i z należytą starannością (art. 6 i 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 • udzielenia pomocy lekarza natychmiast, jeśli jego życie lub zdrowie jest zagrożone (art. 7  ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 • przebywania w szpitalu razem z rodzicami lub innymi opiekunami (ust. 2 Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu)
 • otrzymywania informacji o swoim stanie zdrowia w sposób dla dziecka przystępny i zrozumiały  (ust. 4  Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu, art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 • możliwość współdecydowania wraz z rodzicami o sposobach leczenia swoich chorób (ust. 5  Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu)
 • ochrony przed takimi badaniami i zabiegami, które nie są konieczne (ust. 5  Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu)
 • intymności oraz traktowania z szacunkiem i wyrozumiałością (ust. 10  Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu)
 • poinformowania go, jakie prawa pacjenta mu przysługują  (art. 11  ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 • tajemnicy informacji dotyczącej jego stanu zdrowia i chorób, na jakie choruje (art. 13  ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 • jeśli ukończyło 16 lat, dziecko ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania, operacji lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych. Może się im sprzeciwić, nawet jeśli jego rodzice wyrazili na nie zgodę (art. 17 ust. 1 oraz art. 17 ust. 3  ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 • dostępu do dokumentacji medycznej (art. 23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 • dodatkowej opieki pielęgniarki (art. 34 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

Materiał opracowała Naczelna Rada Adwokacka