Q&A

Powrót do artykułów

Q&A

Tu znajdziesz najważniejsze pytania i dopowiedzi dotyczące Programu Profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”.

Q&AQ&A
Q&A

JAK SZKOŁY MOGĄ ZAPISAĆ SIĘ DO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO? 

Q: Czy aby dołączyć do programu profilaktycznego, szkoła musiała wcześniej wziąć udział w badaniu MŁODE GŁOWY?

A: Nie. 

Q: Do kiedy szkoły mogą się zgłaszać?

A: Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła ma obowiązek zatwierdzić program profilaktyczny do końca września. Termin zgłoszenia się szkoły do programu „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” mija 20 września.

Q: Gdzie znajdę dokumenty do podpisania?

A: Oto link do dokumentów.

Q: Czy szkoła ponosi koszty udziału w programie profilaktycznym? 

A: Nie, udział w programie profilaktycznym jest bezpłatny. Szkoła zapewnia jedynie możliwość przygotowania materiałów, które wymagają wydrukowania/zalaminowania.

Q: Ile trwa program profilaktyczny? 

A: 8 miesięcy w pierwszym roku realizacji programu — po 4 lekcje w każdym semestrze, zaczynając od października 2023 r. Zakładamy, że będzie to program wieloletni dla danej szkoły. Program będzie uzupełniany o scenariusze zajęć w kolejnych latach, tak żeby ćwiczenia się nie powtarzały.

Q: Kiedy program startuje i kiedy się kończy?

A: Szkolenia dla Liderów Projektu odbędą się na początku października 2023 r. Realizacja programu w szkołach rozpocznie się pod koniec października 2023 r. i potrwa do czerwca 2024 r. 

Q: Czy będą potrzebne dane wrażliwe uczniów, np. PESEL, czy trzeba przygotować zgody na wzięcie udziału w programie?

A: Nie. 

Q: Czy do programu można dołączyć w dowolnym momencie? Czy trzeba realizować wszystkie tematy?

A: Ze względu na spójność programu nie jest możliwe dołączenie szkoły w dowolnym momencie. Należy przeprowadzić wszystkie lekcje w ramach programu.

SZKOLNI LIDERZY PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

Q: Czy przedstawiciele Fundacji przyjeżdżają i prowadzą lekcje?

A: Nie. Lekcje prowadzą przeszkoleni wychowawcy klas. W każdej szkole, która zgłosi się do programu, będzie obecny Lider Projektu, który będzie w kontakcie z Koordynatorem danego województwa. 

Q: Czy szkolnym Liderem Projektu musi być wyłącznie pedagog lub psycholog szkolny, czy może być to również nauczyciel przedmiotowiec?

A: Liderem Projektu w szkole może być psycholog/pedagog lub jeden z wychowawców prowadzących zajęcia w ramach programu.

Q: Jakie są obowiązki Lidera Projektu? 

A: Lider Projektu koordynuje realizację projektu w szkole (zgodnie z założeniami projektu), jest łącznikiem pomiędzy szkołą a Koordynatorem wojewódzkim programu MŁODE GŁOWY, w tym:

Q: Czy program może poprowadzić dwóch Liderów?

A: W szkole może być kilku Liderów projektu — jeżeli takie są potrzeby szkoły (np. w dużej szkole może być Lider na każdym etapie edukacyjnym)

Q: Czy realizować projekt będzie mógł każdy nauczyciel, niezależnie od nauczanego przedmiotu po odbyciu szkoleniowych webinarów?

A: Nie. Zajęcia realizować może jedynie wychowawca klasy lub psycholog/pedagog, jeśli wychowawca uzna, że jego udziału wymaga dany temat, lub jeśli wychowawca będzie niedostępny. Zajęcia mogą również poprowadzić psycholodzy z PPP, z którą szkoła współpracuje, natomiast szkoła powinna powiadomić PPP o prowadzonym programie profilaktycznym i poprosić PPP o oddelegowanie psychologa, który również przejdzie szkolenia w ramach programu. 

Q: Czy webinary dla Lidera Projektu realizowane będą w czasie rzeczywistym, a jeśli tak, to w jakim okresie są planowane? 

A: Nie, webinary będą nagrane i Lider Projektu będzie mógł zapoznać się z nimi w dowolnym momencie. 

Q: Kiedy będą się odbywać webinary dla nauczycieli?

A: Webinary dla nauczycieli będą dostępne: na pierwszy semestr w październiku i listopadzie 2023 r. i na drugi semestr w lutym 2024 r. 

Q: Jakie są zobowiązania szkoły w stosunku do Fundacji UNAWEZA?

A: Zobowiązania szkoły: 

Q: Czy uczestnictwo szkoły jako instytucji jest wymogiem koniecznym, czy też można zgłaszać do programu również inne miejsca, do których uczęszczają młode osoby, takie jak Ośrodki Kuratorskie? 

A: W tym roku szkolnym do programu mogą przystąpić tylko szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW

Q: Czy program profilaktyczny dla szkół jest oparty tylko na materiałach edukacyjnych, które dostaje szkoła? 

A: Tak. 

Q: Jakie tematy obejmują te lekcje? 

A: Lekcje w I semestrze obejmują 4 tematy: 

Q: Jak często mają się odbywać lekcje w ramach programu profilaktycznego? 

A: Lekcja programu „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” odbywa się raz w miesiącu. 

Q: Czy są to scenariusze, karty pracy, inne? 

A: Tak, program profilaktyczny zawiera materiały do pracy z uczniami. 

Q: Czy jest podział na wiek dzieci i młodzieży, do których adresowane są te materiały? 

A: Tak. 

Q: Czy szkoła ma dowolność w materiałów, czy też są jakieś zasady przewidziane w projekcie? 

A: Nie, program profilaktyczny jest zamkniętą całością i tak powinien być realizowany. 

Q: Czy po analizie materiałów szkoła może zrezygnować z części zajęć, wprowadzając inne?

A: Nie. Program profilaktyczny może być zrealizowany tylko w całości. Wynika to z konieczności dokonania ewaluacji programu (przynajmniej nie w pierwszym roku, gdy robimy pilotaż).

Q: W jakim zakresie należy zorganizować zajęcia dla młodzieży? Czy jest to tylko dla chętnych nauczycieli, czy też wszyscy wychowawcy będą zobowiązani do ich przeprowadzenia? 

A: Początkowo przyjęliśmy, że jeśli szkoła przyjmie program profilaktyczny na dany rok, to realizować go muszą wszyscy wychowawcy, jednak odpowiadając na liczne prośby, postanowiliśmy dostosować się do Państwa próśb – programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” nie będą musiały wdrażać wszystkie klasy, choć taka jest nasza rekomendacja.

Q: Czy istnieje wymóg dotyczący liczby dzieci biorących udział w lekcji?

A: Nie ma ograniczeń co do liczby dzieci, natomiast aby mogły zajść procesy grupowe, liczba dzieci w danej klasie podczas realizacji zajęć w ramach programu powinna wynosić min. 6 uczniów.

Q: Czy uczniowie będą brali udział w ankietach?  

A: Tak, zakładamy jedną ankietę po ostatnich zajęciach w półroczu.

Q: Co w sytuacji, kiedy z przyczyn losowych program nie zostanie zrealizowany?

A: Dyrektor szkoły odpowiada za obowiązek realizacji przyjętego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, w ramach którego przyjmuje do realizacji nasz Program Profilaktyczny. W ramach tego obowiązku określa procedurę postępowania, gdy z przyczyn losowych nie może zrealizować programu. W takiej sytuacji Lider przydzielony przez szkołę powinien niezwłocznie poinformować swojego Koordynatora wojewódzkiego. Informacja powinna zawierać dane szkoły i to, czy nie jest możliwe zrealizowanie programu przez całą szkołę, czy tylko przez jedną klasę/oddział. Koordynator wojewódzki przekazuje instrukcję dalszego postępowania.

Q: Czy program profilaktyczny zakłada ewaluację. Jeśli tak – w jaki sposób?  

A: Tak, po każdym półroczu poprosimy Państwa o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Q: Czy macie państwo pozytywną opinię kuratorium? Czy musimy wystąpić o zgodę do kuratorium, aby przystąpić do programu profilaktycznego?

A: Nie, dyrektor nie musi uzyskiwać zgody kuratorium na realizacje naszego programu, my również nie mamy obowiązku występować do kuratorium o takową zgodę czy opinię. 

Zgodnie z art. 26 ustawy o syst. ośw. szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program
wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.
2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb
rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji
psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
3. Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki albo upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.

Nasz program profilaktyczny może stać się częścią programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Zgodnie z art. 84 ust. 2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26 (…). Czyli to rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny, a nie kuratorium.  Obecnie art.  86 ust. 2 wymaga, by organizacja społeczna, która chce poprowadzić zajęcia, uzyskała zgodę dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców. Natomiast nasza organizacja nie będzie przeprowadzać w Państwa szkole żadnych zajęć z uczniami, a więc taka zgoda również nie jest potrzebna.